Tartalomjegyzék


I. KÖNYV

Szeresd Istent - Szeresd embertársadat!Ez a könyv Hozzád szól

I. Az ember keresi Istent
1. Érdemes-e ma a vallással foglalkozni?
A történelem és jelen legismertebb vallásai (Olvasmány)
2. Mit mond az anyagvilág Istenről?
3. Mit mond az emberi természetünk Istenről?
4. Hogyan imádkozzunk?
Azoknak, akik szeretnének “megtanulni” imádkozni (Olvasmány)

II. Isten szól a kereső emberhez
5. Isten szól hozzánk
6. Isten szavát leírták
7. A Szentírás - mint irodalmi mű
8. Az ószövetség új istenképe
9. Az ószövetség új emberképe
10. Az emberiség a Megváltót várja
11. Igazolható-e az ószövetség isteni eredete?
Összefoglalás: Isten és az ember kapcsolata a történelemben

III. Jézus közénk jön - és élni tanít
12./1 Jézus? Hogyan igazolja a történelem?
12./2 Jézus? Mi újat hozott?
Milyen ember volt Jézus? (Olvasmány)
Történetileg hitelesek-e az evangéliumok?
13. Jézus meghív Isten országába
14. A sikeres élet titka
15. Élet - aggodalom nélkül
16. Szentháromságos élet
17. Hogyan kell helyesen szeretni?
18. Lehet-e mindenkit szeretni?
19. A szenvedés örömmé válik
20. A kereszt misztériuma (Ajánlott anyag)
21. Mindig újra kezdhetünk
Összefoglalás: A kereszténység az öröm vallása

IV. Jézus köztünk marad
22. Velünk marad a világ végéig
23. Testével táplál minket
24. Bennünk él a Szentlélek által
25. Él tovább Egyházában
Az Egyház bűnei (Inkvizició, keresztes háborúk stb.) (Olvasmány)
Összefoglalás (Évünk anyaga): Tudom kinek hittem!

II. KÖNYV

Legyenek mindnyájan egy


V. Jézus megváltotta a világot
26. Meg vagyunk váltva
Jézus a Közvetítő (Kiegészítő anyag)
Az “első emberek” és az áteredő bűn (Olvasmány)
27. Életet rejtő halál
28. Reményünk az örök élet
29. Föltámadunk
A lélekvándorlást elfogadhatja egy keresztény? (Olvasmány)
30. Az első keresztény
Összefoglalás: A szentek egységében élünk

VI. A megváltás tanúja - az Egyház
31. Legyetek tanúim
32. Az Egyház egységének szolgái
33. Az egység útja
Szekták, szabadegyházak (Olvasmány)
34. A “kis egyházak”
New Age - új vallási áramlat? (Olvasmány)
35. A keresztények egysége felé (ökumené)
Összefoglalás: Legyenek mindnyájan egy

VII. A krisztusi élet forrásai
36. Ige - szentségek - liturgia
37. Krisztusba öltözünk
38. Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük
39. Az ember csődje - a bűn
Lelki tükör (Lelkiismeret-vizsgálatok)
40. Az újrakezdés szentsége
41. A betegek erőforrása
42. Az Egyház éve
A nagyhét liturgiája (Olvasmány)
Összefoglalás: Élsz-e a szentségek kegyelmeivel?

VIII. A keresztények a világban
43. A világban élünk
44. A világban, de nem a világból
45. Minden életpálya hivatás lehet
46. Az isteni meghívás
47. Szerzetesi és világi hivatások
48. Papi hivatás
Egyház, papság, haladás (Olvasmány)
49. A keresztény házasság és család
50. Házasság, szerelem, szexualitás
Összefoglalás: A világban, de nem a világból
Összefoglalás: (Évünk anyaga): A kereszténység - élet

IX. Bérmálásra készülünk
51. Térjetek meg!
52. Várjátok a Szentlelket!
53. Ki a Szentlélek?
54. Mi a bérmálás?
55. A Szentlélek ajándékai
56. A Szentlélek az egyházban
57. “Tegyetek tanúságot rólam!"
58. A bérmálás szertartása (Összefoglalás)

Függelék:
A legfontosabb imádságok
A katekumenátus - és “tananyaga”
Egyéves tanterv
Névmutató
Tárgymutató