I. rész

AZ EM­BER KE­RE­SI IS­TENT

4. fejezet


Hogyan imádkozzunk?


I. Az ima korszerű


Tudod, hogy milyen az igazi imádság? Fiatalok 13-14 éves korban gyakran abbahagyják az imádkozást. Gyerekesnek és üresnek tartják azt, hogy esténként elmondjanak egy esti ima-versikét vagy imaszöveget. Ez érthető is. De az igazi ima valami egészen más.
Nézz körül a történelemben és gondolkozz el! Amióta ember él a földön, mindig sokan voltak, akik imádkoztak. Láttál-e már képen vagy filmen földreboruló vagy kezüket a mellükön összekulcsoló és mélyen meghajló imádkozó embereket? - Japánokat vagy indiaiakat, arabokat vagy négereket? Talán különösnek tűnt számodra testtartásuk. De elgondolkoztál-e azon, hogy mindenütt a világon imádkoznak?!
És hányféle templomot ismersz! Egyiptomi és görög, afrikai és római templomokat, kínai pagodákat és mohamedán mecseteket, indiai sziklatemplomokat és a gótika vagy a barokk kor keresztény templomait. Mind arról beszélnek, hogy az imádság mélységes valóság az emberiség életében.
Ugyanezt tanúsítja az irodalom is. Mert nemcsak a különböző vallások szent könyveiben találunk megrendítő mélységű, örök emberi mondanivalót kifejező, irodalmi értékű imádságokat (pl. a zsoltárokat), hanem a legkülönbözőbb, általad is ismert költők versei között is; Pl. Gárdonyi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztolányi, Babits, Ady, József Attila, Weöres Sándor költészetében.
És az emberek ma is imádkoznak. Erről nemcsak a sok modern templom, vagy a modern költészet és zene alkotásai tanúskodnak. Körkérdésekre fiatalok százezrei válaszolják, hogy ők szoktak imádkozni. S napjainkban sokfelé a világon fiatalok tízezrei jönnek össze találkozókra, hogy együtt imádkozzanak.
Meg kell tehát kérdeznünk, miért imádkoztak minden korban az emberek, és miért imádkoznak oly sokan ma is? Mi az ima? Hogyan imádkozik egy modern gondolkozású fiatal?

II. Az ima a tiéd


1. Mi az imádság?

Linné, a biológus számára egy fűszál meglátása elég volt, hogy eszébe jusson Isten fensége és leboruljon előtte. Kopernikuszt, Galileit vagy Newtont ugyancsak az anyagvilág rendjének csodálata indította el Isten magasztalására.
Az imádság ott kezdődik, amikor az ember megsejti Isten nagyságát és hódolva meghajol előtte. Az imádságnak ez a fajtája megtalálható minden vallásban.
Jézus új módon tanított meg bennünket imádkozni. Elmondta, hogy Isten nemcsak a világ fenséges Ura, hanem szerető Atyánk. Úgy szeret bennünket, mint jó apa a gyermekét. - A jézusi imádságban Isten gyermeke beszélget, néz szembe Atyjával.
Az imádságban Isten is szól hozzánk! Ha figyelünk Rá, lelkünkben halljuk, amit mond nekünk (Vö. Róm 8,14; 8,26).

2. Hogyan imádkozzak?

a) Hogyan kell jól imádkozni? - És mit tegyek, ha már régen imádkoztam; - vagy ha nem tudok beszélgetni Istennel? - Meg lehet ezt tanulni?
- Az igazi ima akkor kezdődik, amikor megsejtjük, hogy Isten itt van, szeret és néz ránk.
Megértetted-e azt, amiről már beszéltünk? - Hogy a teljes szeretet és megértés utáni vágyadat csak a Végtelen Szeretet teljesítheti be? Megpróbáltál minden fájdalomban, hiányérzetben és meg nem értésben Reá gondolni, aki szeret és megért? - Akkor valójában már el is kezdtél imádkozni!... Ha pedig ez nem sikerült eddig, akkor most kell megpróbálnod. Minden nap, lehetőleg reggel és este légy csendben legalább 5-10 percig! Gondold át azt, hogy Isten itt van! Ő ismeri szíved legbensőbb titkait; és teljes megértéssel néz rád. Nézz te is Rá! Kezdj el Vele beszélgetni!
Isten úgy néz rád, mint édesanyád, amikor érzed tekintetén, hogy nem is szükséges megszólalnotok, - egészen értitek egymást. Sőt Isten, akkor is megért és szeret, amikor már édesanyád sem ért, amikor magad sem érted magadat. - Ha ezt átélted, lelked mélyén akaratlanul megszólalsz: “Én is Rád nézek, Uram. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád…” - Így kezdődik el a beszélgetés. - Folytatnod kell azt úgy, amint szívedből jön. Köszönj meg mindent! Kérj bocsánatot a hibákért. Ígérd meg, hogy jobban észre akarod venni ezentúl Isten irántad való sok szeretetét! És kérd az Ő segítségét mindehhez!
b) Még azok is, akik szoktak imádkozni, néha azt mondják: Én sokszor nem érzem magamon Isten tekintetét. Nem hallom, hogy Ő megszólalna. Mit tegyek ilyenkor?
Fontos, hogy akkor is találjunk minden nap időt az imádságra, ha éppen nincs kedvünk imádkozni! Nem baj, hogy nem érzünk semmit. Elég tudnunk, hogy Isten itt van, szeret és néz ránk!
Ilyenkor így is imádkozhatsz: “Istenem, most nem érzem, hogy itt vagy. De tudom, hogy Te azért nézel rám és szeretsz. Add, hogy mindig ebben a tudatban élhessek! És add, hogy tudjam szeretni embertársaimat is, akiket te szeretsz! ”
De az imádság sokszor azért nem megy, mert nem szeretjük embertársainkat. Isten a Szeretet. Csak azok sejthetik meg igazán jelenlétét, akik maguk is próbálnak szeretetben élni.
Ha tehát “nem megy” az imádság, próbáld jobban szeretni embertársaidat! Szerezz valakinek örömöt! És rövidesen megtapasztalod, hogy este könnyebb és szebb lesz imádságod.

3. Az imádság fajtái

Ha az imádságról beszélünk, eszedbe jutnak a betanult imaszövegek, amelyeket ismersz és amelyeket talán külsőségesnek találsz. Milyen szerepük van ezeknek az imádságban? - Az előre megfogalmazott imaszövegek valóban külsőségessé válhatnak, ha figyelmetlenül, lélek nélkül mondjuk azokat. De ha Istenre figyelve, szeretettel mondjuk őket, akkor igaz imává, beszélgetéssé válnak.
a) Általában, ha egyedül vagyunk és úgy érezzük, hogy saját szavainkkal szeretnénk imádkozni, akkor imádkozhatunk úgy. Minden felnőtt keresztény embernek kell tudnia saját szavaival imádkozni. Édesanyánkkal vagy barátunkkal sem úgy beszélgetünk, hogy elmondunk neki egy verset.
b) De nagy szükségünk van az imaszövegekre is. Ezek olyan mélyen fogalmazzák meg szívünk legbensőbb érzéseit, ahogyan erre mi magunktól többnyire nem volnánk képesek. Ilyen mély imádság elsősorban a Miatyánk, amelyre maga Jézus tanított bennünket. Kedves imánk még az Üdvözlégy Mária.
Nagy szükségünk van a szövegimára olyankor is, amikor úgy érezzük, hogy saját szavainkkal nem tudunk imádkozni. Ilyenkor tapasztaljuk meg igazán, hogy a szentek, illetve az egyház által ajkunkra adott imádságokban saját hálaadásunk, kérésünk vagy bocsánatkérésünk fogalmazódik meg.
A sokak által ismert imaszövegek megkönnyítik a közös imádságot is. Ilyen közös imákat elsősorban a vasárnapi szentmisén és a templomi szertartásokon (a liturgiában) szoktunk végezni. Ha a közös imánkat figyelmetlenül mondod, ezek lélek nélküli szavalókórussá válnak. Próbálj tehát lelked mélyéről szólni Istenhez általuk! Akkor nemcsak az ima mélységét tapasztalhatod meg bennük, hanem a keresztény közösség együttlétének és közös istendicséretének örömét is.

III. Még ma kezdj el imádkozni!


Isten mindig és mindenütt jelen van és szeret minket. Ezért mindig és mindenütt van mód az imádkozásra. “Szüntelenül imádkozzatok!” - mondja a Szentírás (Lk 18,1).
Ha tehát valami öröm ér napközben, köszönd meg! Ha valami fájdalom ér, gondolj Istenre! S ha valakin segíteni akarsz, imádkozz érte!
Noha mindig imádkozhatunk, mégis vannak időpontok, amikor mindent félreteszünk, hogy csak Istenre figyeljünk, csak Vele beszélgessünk. Általában legalább reggel és este szoktunk csendben kettesben lenni Istennel.
A reggeli ima nagyon fontos. Ilyenkor tervezem meg a napot: Kérem Isten segítségét, hogy az egész nap folyamán az Ő parancsai szerint élhessek, szeretetben.
Az esti ima a nap lezárása. Röviden végiggondolom az elmúlt napot. Először megköszönöm, hogy Isten az egész nap velem volt és szeretett. Megköszönöm, ha sikerült szeretetben élnem. - Ezután bocsánatot kérek az elkövetett hibákért. Megígérem, hogy holnap jobban el akarom kerülni a botlásokat. Végül Isten kezébe ajánlom szeretteimet, feladataimat... (Az esti imát olyankor végezd, amikor még nem vagy túl fáradt! Pl. a tv-nézés előtt!)
Kezdj el felnőtt módjára imádkozni! Akkor tapasztalod majd, hogy életed megtelik örömmel. Mert egyre átéltebb valóság lesz számodra, hogy Isten valóban jelen van és szeret.

Összefoglalás


10. Mi az imádság?
Az imádság beszélgetés Istennel - szembenézés Istennel.
11. Mit tegyek, ha nem megy jól az imádság?
Ha nem megy jól az imádság, kérjem hozzá Isten segítségét és próbáljam jobban szeretni embertársaimat.

Válaszolj!


1. Melyik imádságra tanított minket Jézus?
2. Mikor van szükségünk szöveg-imára?
3. Mit tegyek, ha nem hallom Isten hangját az imában?

Feladat


1. Ne hagyd el soha a reggeli és esti imát! Imádkozz a saját szavaiddal! (Reggel tervezd meg, hogy ma miként fogsz örömet szerezni Istennek és embertársaidnak!)
2. Olvass el néhány imádságos verset, pl. József A.: Isten; Csöndes estéli zsoltár; Ady E.: Köszönöm, köszönöm, köszönöm; Tóth Á.: Új tavaszig vagy a halálig; Weöres S.: Ima.

Beszéljük meg!


Miért értékes a közös imádság?
Jézus mondja: “Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni Mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20.) - Jézusnak tehát tetszik, ha ketten vagy többen egyetértésben imádkoznak. Miért? Ha magunk vagyunk, imánk gyakran csupán egy sor önző kérésre korlátozódik. Ha másokkal együtt kérünk, jobban figyelünk rájuk. Így kilépünk önzésünkből. Ahol az emberek ilyen egymásra figyelő szeretettel vannak együtt, Jézus ott van közöttük. Közös imájukban Jézus maga kéri velük együtt az Atyát.

Időnként jó volna közösen imádkozni! - Hogy történik ez? - Erre akkor kerülhet sor, ha a közösség több tagja magában is szokott saját szavaival imádkozni.
A közös imának hittanon vagy közösségben több módja van. Pl. körbe ülünk, és kis csendet tartunk, hogy mindenki maga imádkozhassék. Azután sorban mindenki - illetve aki akar - elmondhat egy hálaadást vagy kérést Istennek. Imáját zárhatja e szavakkal: “Amen” - S erre mindnyájan válaszolják: “Amen” - Vagy így: “Hallgass meg, Urunk!” - A válasz: “Kérünk Téged, hallgass meg minket!” A hálaadást befejezhetjük így is: “Köszönöm, Uram!” - A válasz: “Köszönjük, Urunk.”
A közös imában figyelni kell két dologra: 1. Hogy valóban ima legyen. Valóban Istenhez szóljak és azt mondjam Neki, ami a szívemben van! - 2. Hogy közben figyeljek imádkozó társaimra is! Egyrészt figyeljek imájukra: imádkozzam velük együtt (s közben ne azon gondolkozzam, hogy én majd mit fogok mondani). Másrészt ha én imádkozom, akkor imám ajándék legyen számukra: Az Istennel való találkozás öröméből szólaljak meg, és ne fájdalmaimat, panaszaimat mondjam el!

Tudod-e?


Mi a bálványimádás?
Bálványimádó az, aki Istennek kijáró tisztelettel illet teremtményeket. Vagyis nemcsak azok bálványimádók, akik bálványokat emelnek, hanem azok is, akik valamilyen értéket előbbre helyeznek Istennél. Például a mai embernek lehet bálványa a hatalom, a pénz, az autó, a TV, ha ezek fontosabbak a számára, mint Isten imádása. (Pl. ha ezek miatt nem jár templomba). Isten első parancsa figyelmeztet arra, hogy csak az igaz Istent imádd, és ne bálványokat. (MTörv 5,7-9).

Imádságok étkezés előtt


Áldj meg minket Urunk és ezeket az adományokat, amelyeket a Te bőkezűségedből magunkhoz veszünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen!
Mindeneknek szemei Tebenned bíznak Úristen! Te adsz nekik ételt alkalmas időben. Kitárod szent kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Dicsőség...
A mennyei asztal részesévé tegyen minket az örök dicsőség királya. Ámen!
Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála. Mert úgy szerettél, emberré lettél, kenyeret adtál, velünk is ettél. Ámen!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen!
(Gyermekeknek) Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk! És maradj köztünk egész nap! Ámen!

Étkezés után


Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen
Hálát adunk Neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Mennyei Atyánk! Köszönjük hogy az étkezéssel megerősítetted testünket! Kérünk, töltsd el lelkünket is a Szentlélek örömével és békéjével. Krisztus a mi Urunk által. Ámen!
Szereteted ajándékaival tápláltál minket Urunk. Segíts úgy szeretnünk testvéreinket, hogy ők is táplálkozhassanak szeretetünkből. Krisztus a mi Urunk által. Ámen!