IV. részÖsszefoglalás

(Évünk anyaga)


"Tudom, kinek hittem"


Az évben hitünk legfontosabb kérdéseivel találkoztunk. Anyagunkból most két szempontot emelünk ki: hogy hitünk ésszerű és hogy a hit élet.

1. Hitünk ésszerű


Ésszerűségét több szempont is nyilvánvalóvá tette számodra az év folyamán. Mindenekelőtt az, hogy választ kaptál a) a hittel, b) és az emberi élettel kapcsolatos legsúlyosabb kérdésekre. c) Továbbá a hit ésszerűségét és emberközelségét fedezheted fel évünk anyagának felépítésében is.
a) Választ kaptál az év folyamán a legsúlyosabb ellenvetésekre: Hogy -

van-e Isten?
mi a tudomány és vallás viszonya?
hogyan kell értelmezni a Bibliát?
élt-e Jézus?
mi a lényege Jézus tanításának?

b) Választ kaptál az emberélet legmélyebb kérdéseire:
az élet, a halál, a szeretet, a szenvedés kérdéseire. - És megtapasztaltad, hogy ésszerűek még a hit nagy misztériumai is, hiszen olyan valóságokat sejtetnek meg, amelyek után az ember lelke mélyén vágyódott:

- vágyott a végtelen Szeretettel való találkozásra: - Isten megszólította.
- önző hajlamai ellenére vágyott a szeretetre és egységre: - Megtalálta önmagát a szentháromságos élet titkában.
- vágyott a végtelen Istennel való egyesülésre: - Jézus kenyérré és borrá lett, hogy egyesüljön vele;
- arra vágyott, hogy kapcsolatban legyen távollevő szeretteivel, hogy valamiképpen segíthesse őket: - Krisztus Testében egyek vagyunk: imával, szenvedéssel, krisztusi életünkkel segíthetünk egymásnak. (Az a tény, hogy a kereszténység az ember legmélyebb vágyaira is megoldást ad, isteni eredetének nagy igazolása.)

c) Anyagunk felépítése is utal hitünk ésszerűségére és emberközelségére:

I. Az ember keresi Istent - vágyik Isten után (1-4. l.).
II. Isten válaszol az ember keresésére - szól az emberhez a kinyilatkoztatásban, meghívja a szeretetre és az isteni életre (5-11. l.)
III. Isten emberré lesz Jézusban - választ ad az ember kérdéseire és meghívja őt a szentháromságos életre:(12. 21. l.).
IV. Jézus köztünk marad - élni akar bennünk és köztünk, hogy a világ végéig jelen legyen az emberiség számára (22-25. l.).

2. A keresztény hit: élet


a) A keresztény hit nem elvont eszmerendszer, hanem a személyes Istennel való párbeszéd. A kereszténységet tehát csak az sejtheti meg, aki válaszol Isten megszólítására: aki elkezd Krisztus tanítása szerint élni.
Vonatkozik ez arra is, amit Jézus különféle "jelenléti módjairól" tanultunk. Jézus többféle jelenlétét ismertük meg ebben az évben: Láttuk, hogy Ő jelen van:
  • Igéjében
  • az embertársban
  • az Eukarisztiában
  • a nevében összegyűltek közösségében
  • az Egyházban.

A sok formában jelenlevő Krisztussal csak az találkozhat, aki felismeri jelenlétének sajátos meghívását, és életével válaszol arra. (Gondold végig, miként hívnak meg a szentháromságos életre Jézus különböző jelenléti módjai.)

- A Szentírás szavaiban az találkozhat Jézussal, aki elkezdi élni azokat.
- Az embertársban az találkozhat Vele, aki felismeri és szolgálja benne Krisztust.
- Az Eukarisztiában az egyesülhet Vele, aki követni akarja Őt szentháromságos életformájában.
- A közösség akkor lesz számunkra a Jézussal való találkozás helye, ha Jézus ajándékozó magatartásával megyünk oda. (Mt 18,20.)
- S az Egyházban is akkor találkozhatok Vele, ha az Ő szemével nézek tagjaira, vezetőire.

b) Az év végén különösen is gondolj arra, hogy Krisztus tanítása akkor marad benned élő, ha éled azt: a nyáron is. Hitéleted alapvető tennivalóit fogalmazd meg tehát. Ezeket soha ne hagyd el:

Reggeli ima (jó elhatározás) - esti ima (lelkiismeretvizsgálat).
Legalább vasárnaponta áldozás - havi gyónás.
Kapcsolat az élő keresztény közösséggel (az egyházzal).

Ha ezeket megtartod, Jézus élni fog benned, s tanúja leszel a világban.