III. FüggelékA KATEKUMENÁTUS TANMENETE


A katekézisekről

Az érdeklődőkkel, majd a katekumenekkel való találkozások általában két részből állnak. 1) Az egyik részben (órában) a vezetők átadják az anyagot, 2) a másik részben (órában) közösen (illetve nagyobb létszám esetén kisebb csoportokban) beszélgetnek a felmerült kérdésekről, s leginkább arról, mit jelentenek a tanultak életükben, illetve hogyan váltották életükké a múlt hetekben az előző órán vett anyagot.
A jelöltekkel vagy katekumenekkel való találkozásokra általában két hetente kerül sor. A közbülső héten alkalma van a "befogadó csoport" tagjainak arra, hogy felkészüljenek a következő találkozásra, illetve megbeszéljék, hogy az ő életüket hogyan alakítja a katekézis esedékes témája. Ennek megfelelően az alábbi tanmenetben is kéthetenkénti találkozásokat tételezünk fel.
A katekumenátus szelleme feltételezi, hogy a prékatekumenátus előrehaladtával a jelöltek egy bizonyos idő után elkezdenek szentmisére járni; illetve a katekézisek, a találkozások kapcsolódnak a liturgikus év lelkületéhez is!

1) A prekatekumenátus tanmenete (egy iskolaév keretében)

1. Ismerkedés. - Érdemes-e ma a vallással foglalkozni? (1. rész)
2. Mit mond az anyagvilág Istenről? (2. rész)
3. Mit mond emberi természetünk Istenről? (3. rész)
4. Hogyan imádkozzunk? (4. rész)
5. Isten szól a kereső emberhez; Isten szavát leírták (II.Rész bevezető + 5-6. rész lényege)
6. A Szentírás mint irodalmi mű (7. rész)
7. Igazolható-e az Ószövetség isteni eredete? (11. rész)
8. Jézus élt - Jézus él (12. rész)
9. Jézus meghív Isten Országába (13. rész)
10. Jézus szeretetre tanít (17-18. rész összevonva)
11. A szenvedés örömmé válik (19. rész)
12. Mindig újra kezdhetünk (21. rész)
13. Velünk marad a világ végéig (22. rész; utalva a 23. és 24. leckére)
14. Él tovább Egyházában (25. rész)

A "befogadás" történhet - a jelöltek érettségétől függően - prekatekumenátusi "tanév" végén, vagy a következő iskolaév elején, de később is.

2) A katekumenátus tanmenete - és liturgiái(egy iskolaévben)
(Minden órán próbáljuk ismételni a tanult igazságokat! A leckék végén levő "Összefoglalásokat" és a "Válaszolj" kérdéseire adott válaszokat tudni kellene a szentségekre készülőknek.)

Szeptember
Ismerkedés a katekumenátus rendjével, lelkületével, ünnepeivel. Mit jelent, hogy katekumen szeretnék lenni?
Felkészülés a Befogadásra (szeptember utolsó-, október első vasárnapján?)

Október
Ismétlés: Hogyan igazolhatjuk Isten létét? - Rend, Vágyak (2. 3. 4. rész)
Élet aggodalom nélkül - Isten szeretetében (15. rész)
Felkészülés az Úr imájának és a hitvallásnak átadására (Krisztus Király vasárnap? vagy utána egy hétköznapon?)

November
Reményünk az örök élet; feltámadunk (28-29. l.)
A Szentháromság titka és a hittitkok (16. l.)

December
Az egyház éve - amelyben hitünk titkait ünnepeljük. Hogyan éljük az adventet? (vö. 42.l.)
Felkészülés az Exorcizmusra és a kereszt átadására (Dec. 8.?)
A megtestesülés és megváltás titka - és karácsony (vö. 26.l)

Január
A keresztség és a bérmálás (37. l.)
Az áldozás - és a szentmise (23., 38. l.)
Felkészülés a hit megvallásának szertartására (febr. 2.?)

Február
A bűn (39. l.)
A szentgyónás (40. l.) - A nagyböjt lelkülete
Felkészülés a Kiválasztásra (Nagyböjt 1. vasárnapja)

Március
Ki a Szentlélek? Várjátok a Szentlelket! (53., és belátás szerint 52. l.)
Mi a bérmálás? ( 54., és belátás szerint 58. l.)
Felkészülés a húsvéti szentségekre

Április
A Szentlélek az Egyházban (56. l.)
Az Egyház egységének szolgái (32. l.)

Május
Legyetek tanúim! (31. l.)
A világban de nem a világból (44. l.)
Felkészülés a misztagógia lezárására (Pünkösd)

Június
Év végi összefoglalás

A katekumenátusi év itt javasolt tanmenete jelzi az anyag "sűrűségét". Ebből is érthető, hogy sok helyen a prekatekumenátust és a katekumenátust együtt három évre tervezik (1 év prékatekumenátus, 2 év katekumenátus, vagy másfél év mindkettő). Így több idő jut a hitigazságok elmélyítésére, illetve a katekumenátus liturgiáihoz sokkal szervesebben csatlakoznak a katekézis anyagai. (A jelen sűrített tanmenet esetében egyrészt a lelkipásztor mutat rá, magukban a szertartásokban, a liturgiák mondanivalójára; másrészt a katekézisek is kapcsolódnak e mondanivalókhoz - a lehetőségek keretei közt.)