IX. rész53. rész

Ki a Szentlélek?


I. “Azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek”


Szent Pál Efezusba érkezve “néhány tanítványra talált, akik Isten országát hirdették. Megkaptátok a Szentlelket megtérésetek után?- kérdezte tőlük. Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek - felelték”. (ApCsel 19,2 k) - Kiderült, hogy csak Keresztelő János bűnbánati keresztségével vannak megkeresztelve. Pál megkeresztelte őket Jézus nevében, majd megkapták a Szentlélek ajándékát.
Valószínűleg sok keresztény is hasonlóan van, mint ezek a János-tanítványok. Ha hallott is valamit a Szentlélekről, alig van Vele személyes kapcsolatban. - Ki tehát a Szentlélek?

II. Szentlélek a történelemben


1. Ki a Szentlélek?

A Szentlélek a harmadik isteni Személy. Valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt. (vö. 24. l.) De mit tudhatunk még Róla? S mi az Ő szerepe az ember, az emberiség életében?
A Szentháromság életének lényege a szeretet: a három Személyt az eggyé váló, önmagát kiüresítő szeretet teszi eggyé. (vö. 16. rész 1.; 17. rész 2.) A Szentlélek viszont maga Isten önmagából kilépő, önmagát kiüresítő, eggyé váló Szeretete, a Szentháromság egységének köteléke. Ez teszi érthetővé, hogy a Szentlélek a világban és a történelem folyamán úgy jelenik meg, mint a “kilépés”, a “túllépés” Lelke. Hogy a világ, az emberiség minden önmagán való túllépése, minden igazi megújulása a Szentlélek által történik. (vö. 51. rész 1.)

Az ember, az emberiség legnagyobb felemelkedése (és létének beteljesülése) nem más, mint Isten felé haladása, Istennel való egyesülése. Ez - a világ “megszentelése” - a Lélek műve. - Lássuk ennek állomásait!

2. A Szentlélek működése - Krisztus előtt

A Szentlélek öröktől fogva él a Szentháromságban s működik a világban. Működését érzékelhetjük az emberiség általános istenkeresésében, majd a kinyilatkoztatásban, s a választott nép Isten felé haladásában. (vö. 3., 5. rész)
Az Istennel való egyre teljesebb találkozás felé az üdvtörténet nagy alakjai vezették a választott népet. S a Szentírás szinte mindegyikükről elmondja: “rászállott az Úr Lelke”, vagy “betöltötte az Úr Lelke”, vagy “az Úr Lelke szólott belőle” stb. Ezt mondja Mózesről, Sámuelről, Dávidról, Illésről, a prófétákról. (vö. Szám 11,17; 27,18; 1 Sám 10,6.10; 16,13; 19.20; II Sám 23,2; Bír 3,10; 2 Krón 15,1; 24,20 stb.) Ezt mondja az Újszövetség előfutárairól: Simeonról, Erzsébetről, Zakariásról, Keresztelő Szent Jánosról. (vö. Lk 2,25; 1,41; 1,67; 1, 1,5)
Ugyanezt mondja Szűz Máriáról is, aki az Istennel egyesült keresztényeknek s az Egyháznak példaképe (Mt 1,18-21; Lk 1,35).

3. A Szentlélek - Jézus életében

A Szentlelket pünkösdkor Jézus “küldte el” (vö. Jn 14,15; 16,7; 20,21). De a Szentlélek nemcsak Jézus küldötte! Hiszen Ő valóságos Isten. Öröktől fogva van. S maga Jézus is a Lélek erejében teljesítette küldetését. (Lk 4,14, 18)
Jézus a Szentlélek által testesült meg (Mt 1,20), a kereszteléskor általa kapta a küldetést (Mt 3,16), az Ő indítására böjtölt (Mt 4,1), általa tanított és gyógyított (Mt 12,18.28), általa adta áldozatul önmagát (Zsid 9,14), a Lélek keltette Őt életre a halálból (Róm 8,11; vö. Jn 6,63), s általa lett Ő maga is “éltető Lélekké” (1 Kor 15,45). - Jézusban (mint emberben!) a Lélek által jelent meg Isten. A Lélek által jelent meg benne a Szentháromságos életforma: a legtisztább isteni szeretet, a teljes kiüresedés, önátadás és eggyé válás. Így Jézust halálában is a Szentlélek vezette a teljes önátadásra. (Zsid 9,14) És így érdemelte ki, hogy a Lelket egy új teljességgel adhassa a világnak. (Jn 7,39) Jézus tehát a Lélek által tudott közvetítő lenni az Atya és a világ közt (vö. 26. rész Kieg. anyag).
Jézus műve a Lélek által vált egyetemessé és örök érvényűvé a világban: hiszen az Egyház a Lélek által lett Krisztus teste; Krisztus a Lélek által él Egyházában. (vö. Róm 8,9; 2 Kor 13,13; 1 Kor 12,13)

4. A Szentlélek - a keresztények életében

Keresztény voltunk lényege, hogy Krisztusban, az Egyházban élünk. Ez a Szentlélek műve - keresztény életünk = kegyelmi életünk kezdete, amikor újjászülettünk “vízből és Szentlélekből” (Jn 3,5). Ekkor egyesülünk Krisztussal, ekkor leszünk Testének tagjaivá a Szentlélek által (1 Kor 12,13). Amint a Szent Szűzben, úgy bennünk is a Szentlélek által ölt testet Jézus. S ugyancsak a Lélek által bontakozik ki életünk: Ő segít, hogy képesek legyünk Isten gyermekeként élni (Róm 8,14-17). Ő vezeti Krisztussal egyesülő életünket, imáinkat (Róm 8.26; Gal 4,6; Jn 16,13). Ő nyilatkoztatja ki nekünk Isten titkait (1 Kor 2,11).
A Szentlélek nyitja meg szemünket a világ helyes látására. Általa “árad ki szívünkbe Isten szeretete”, általa lesz élő a hitünk és reményünk. (vö. Róm 5,5; Jn 15,3; 1 Kor 12,9), általa valósul meg az ember belső harmóniája, s fakad fel belőle a béke és öröm (Gal 5,22; vö. 55. rész). Ő tesz képessé, hogy újra és újra kilépjünk önmagunkból, önzésünkből, zártságunkból, hogy túllépjünk korlátainkon, és elinduljunk Isten és a felebarát felé. - A Szentlélek vezet s ad erőt az üldöztetések közepette (Lk 12,12) és Ő segít a küldetés betöltésében. (1 Kor 12,7-11)

5. A Szentlélek - a világ életében

A Szentlélek működött az emberiség életében pünkösd előtt. Még inkább működik pünkösd után. Amint a Fiú minden embert megváltott, s minden emberrel azonosult (vö. Róm 5,15-21; 18., 26. rész), s amint azóta az Atya minden emberre egy új szeretettel tekint, (hiszen a Fiú által új kapcsolatba kerültek az Atyával), úgy a Szentlélek is minden emberben működik - nemcsak a katolikusokban vagy keresztényekben. Mindazok a mélyen emberi (azaz isteni) értékek, amelyeket egy-egy embercsoport, világnézet vagy vallás képvisel, a Szentlélek működése által bontakoznak az emberek lelkében. - Az Ő műve, hogy ma vallások és világnézetek egy új módon keresik az egyetértést, illetve azokat az emberi (és isteni) értékeket, amelyek összekapcsolják őket... (vö. 35. rész). S az Ő műve, hogy egy-egy nem hívő korszak alatt vagy után vallásos nevelésben nem részesült milliók szívében újra és újra felfakad az Isten utáni vágy.


Milyen különbség van a Lélek pünkösd előtti és pünkösd utáni működése közt? S mi a különbség a keresztények és nem keresztények közt a Lélek működése szempontjából?
A Szentlélek, amint az Atya is, működik a világ teremtése óta. A megváltás - a húsvét és pünkösd - újdonsága, hogy az Atya Jézus által a Szentlélekben új kapcsolatba kerül a megváltott emberiséggel. Sajátosan új kapcsolatra, új szövetségre lép azokkal, akik hittel válaszolnak Jézus evangéliumára. Akik így átadják magukat Krisztusnak, és egyesülnek Vele a szentségek és az ige által, azokat a Szentlélek titokzatosan egyesíti Krisztussal és egymással. Így jön létre az Egyház, amelynek küldetése, hogy Isten (a Szentháromság, Jézus, a Szentlélek) jele, szentsége legyen a nem hívők számára (vö. 24., 36. rész). Ennyiben különböznek a keresztények a nem keresztényektől. A keresztények e kiválasztottsága nem magasabbrendűséget jelent, hanem küldetést. És Isten gyakran éppen gyengéket választ közösségébe, hogy senki se dicsekedhessék (1 Kor 1,26-28).

III. Nagykorúság - a Szentlélek által


Mindenütt, ahol a világ, a történelem vagy maga az anyag “felülmúlja önmagát”, és Isten eszközévé, hordozójává válik, illetve mindenütt, ahol valamilyen értelemben Isten megtestesül, - a Szentlélek által történik. Általa testesült meg Jézus Máriában, az Egyházban, és általa jelenik meg a kenyérben és borban, illetve a szentségekben. (Figyeld meg, hogy a szentmisében az átváltozás előtt a pap a Szentlelket hívja. S ott van a Lélek-hívás a többi szentségekben is!)

- Isten terve, hogy Te is felülmúld önmagad, hogy Krisztus éljen és működjön benned: s így juss el a nagykorúságra Krisztusban! Ez a Szentlélek által valósulhat meg. Ő pedig akkor tud benned működni, ha te vágyódsz arra, hogy kilépj magadból!
- Napi imádban indítsd fel a vágyat, hogy Krisztussal egyesült nagykorú kereszténnyé válhass! Így várd a Szentlelket! (tartsd készen a vitorlákat!) És “csöppet se kételkedj”, Ő át tud alakítani!(vö. Jak 1,6)
- De a bérmálásra való felkészülésed cselekvő legyen (“evezz”)! - A következő óráig elsősorban embertársaid szeretetében gyakorold magad! Ahogyan Jézus él az emberben (vö. 18. rész), úgy a Szentlélek is. Mindenki meg van híva, hogy a Szentlélek élete kibontakozzék benne. A következő héten lehetőleg keress fel néhány öreget, magányosat (lakáson, kórházban, öregotthonban)! Beszélgess el velük. Szerezz nekik örömet! Ha többen együtt mentek Jézus nevében, még jobb. (vö. Mt 18,20) Lelkiatyátoktól bizonyára megkaphatjátok olyan magyányos emberek címét, akik örülnek látogatástoknak. - És mindenképpen azzal a hittel és szeretettel lépj embertársaidhoz az iskolában, az utcán, hogy a Szentlélek templomai ők is! (vö. 1 Kor 3,16)

Összefoglalás


141. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a harmadik isteni Személy. Valóságos Isten az Atyával és Fiúval együtt.

142. Mi a Szentlélek szerepe életünkben?
A Szentlélek szerepe életünkben, hogy Ő irányít bennünket Isten útján: általa egyesülünk Krisztussal, általa kapcsolódunk be az Egyház életébe.

Válaszolj!


1. Mi a szerepe a Szentléleknek az emberiség fejlődésében?
2. Mi a szerepe a Szentléleknek Jézus életében és művében?
3. Milyen szerepe van a Szentléleknek az Egyház életében?
4. Hogyan működik a Lélek a kereszténységen kívül?
5. Milyen különbség van keresztények és nem keresztények közt a Lélek működése szempontjából?
6. Milyen alkalmakkor valósult, illetve valósul meg Jézus megtestesülése a Szentlélek által?

Feladat


1. Várd a Szentlelket! Kérd őt, hogy egyesítsen Krisztussal!
2. Cselekedj! Keress fel öregeket, betegeket! Azzal a tudattal szolgáld embertársaidat, hogy a Szentlélek templomai ők!