I. Függelék1. Legfontosabb imádságok


Katolikus köszöntés

Dicsértessék a Jézus Krisztus. - Mindörökké. Ámen!

Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.

A "Hiszekegy"

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában. a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője és gondviselője.
3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti.
5. Isten kegyelme szükséges az üdvösséghez.
6. Az ember lelke halhatatlan.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, amelynek legfőbb pásztora a római pápa.

A szentolvasó titkai: vö. a 30. rész után
Tíz parancs: vö. 25. kérdés a 8. leckében
Az Egyház 5 parancsa: 134.kérdés, a 49.leckében
Gyónási imák: vö. a 40. leckében II/2,e.
Lelki tükör: a 39. rész után
Étkezési imák: a 4. rész után