Tárgymutató

A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L,  M,

N,  O,  Ö,  P,  R,  S,  SZ,  T,  U,  Ü,  V,  Z  A

Abortusz  65, 164
Advent 67k
Adventisták 222
Áldozat (vö. Eukarisztia) 66, 255
Áldozás (vö. Eukarisztia) 138k, 260
    - lelki - 140
Állapotbeli kötelesség  92, 301
Anglikán egyház  181, 233
Antiszemitizmus (vö.Zsidóság)
Angyal 184k, 186, 207
Apostol (vö.Tanúságtétel) 209k, 213
Ásatások 84 , 121
Aszkétika 6
Ateisták (vö. nemhívők) 239

B

Bálványimádás 37
Bánat 129, 263
Baptisták  221, 237
Béke 296
Bérmálás 250, 351k
- felvevője 352
- kiszolgáltatója  358
- ra felkészülés  341-366
- szertartása 364k
- története 351
Bérma
- név  352
- szülő 252, 352
Betegek kenete 274k
Betegség 274k
Betlehem 84, 110
Biblia (vö. Szentírás)  51
Bíboros 210
Böjt  281
- nagy- 281, 282
- szigorú- 281
- szentségi- 260
Búcsú 272k, 235
Buddhizmus  17 (Vö. lélekvándorlás)
Bűn (vö. Bánat, Gyengeség, Gyónás) 96, 128k 174, 261k,  269, 335
- fajtái  262
- az Ószövetségben 58
- áteredő-  168, 174
- bocsánat/újrakezdés 127k, 168
Bűnbánati
- ájtatosság  272
- idők 281, 284
Bűnbocsánat szentsége (vö. Gyónás)
Bűnösök  108, 114, 118
Büntetés
- örök 183k
- ideigtartó 184, 272

C

Cölibátus 320
Család (vö. Házasság) 325
Csoda  43, 46, 59, 73

D

Diakónus 210, 316, 320
Dialektika 23
Dogma  211

E

Egyház 146k
- alapítása 146k, 209k
- bűnei  151, 153k
- egysége 151 (vö. Egység)
- és haladás 112, 152, 322k
- Isten népe 148
- közösség 148, 205, 209, 223k
- Krisztus Jegyese 149
- Krisztus Teste 147
- küldetése  151k, 295k, 361k
- lényege 146k
- meghatározása (nevei) 146
- megújulása 149k
- parancsai 330
- és párbeszéd (vö.Ökumené) 148
- szakadások 162
- és a Szentlélek142, 149, 357k
- szentsége 151
- (mint) szentség 151, 202
- tagjai 148, 149
- és tudomány  160k
- történelme 153k
- tulajdonságai 146k, 213
- vezetői 148, 156, 209k, 358k
- és világ  (vö. Világ) 148
Egyházi év 279k
Egyenlőség 63k, 113k, 148
Egyházközség (vö. Plébánia)
Egység  214k, 358
- egyház-  151, 220, 231k, 358
- keresztények-  220, 230k
- világ- 231
Élet
- egészséges- 301k
    - a kereszténység - 7, 14 (vö. Kereszténység)
- keletkezése 23k, 25
Elmélkedés 301
Elváltak 328k
Ember
- kép  63k, 113k, 170
- értéke 63k, 113k, 290k
Emberszeretet
- az  Ószövetségben 63k
- az  Újszövetségben  113k
- az  Egyházban 161k, 290
Enciklikák  292
Engedelmesség  90k, 211, 216k, 313
Engesztelés 282
Erények 264
- isteni- 88
Esperes 210
Eukarisztia 140, 319
- alapítása 137
- áldozat  (vö. Szentmise)
- táplálék 137k
Evangelikusok 237
Evangéliumi tanácsok 313
Evangéliumok  80
- hitelessége 84
Evangelizáció 207 (vö. Tanúságtétel)
Evolúció  22, 25, 32, 49
Érsek  210

F

Farizeusok  111
Fasizmus 161k, 164
Fejlődéselmélet  (vö. Evolúció) 25, 49
Feloldozás 270
    általános -  272
Felebarát 63 (vö. Emberkép)
Feltámadás 187k
- Jézus  134k
- test 187k, 190
Fokoláre mozgalom 95, 316

G

Golgota 84, 121
Gondviselés 99
Görög katolikusok  212, 284
Gyengeség 114, 129, 272k
Gyónás (vö. újrakezdés) 268k
- élet- 272

H

Háború 297k
Hagyomány 49, 234
Halál (vö. kereszt) 274k
    - és feltámadás 182k, 190, 274k
Hazaszeretet 291
Házas Hétvége mozg. 316
Házasság 316, 325k
- szentsége 326
- felbonthatatlansága 327k
- felkészülés a -ra  327, 334k
Hinduizmus  17
Hit 12, 44, 88k
     - re vezetés 32, 164
    - és tettek 234k
    - és szentségek 244
Hit és Fény mozgalom 316
Hit Gyülekezete 222
Hitetlenség 32,  88
Hittitkok (vö. misztériumok)
Hivatás  299k, 307k, 313
- papi- 317k
- szerzetesi-  311k
- világi- 309, 313k, 318
Hívők/nem hívők 88
Holt-tengeri tekercsek 47, 48
Humanizmus 62, 116, 275, 291-2
Húsvét 134k, 175k, 282, 286, 371
Húsvéti misztérium 175k, 179k, 274, 275

I

Időszámításunk  80
Időbeosztás 301k
Ige 49, 245
- életre váltása 7, 54, 245
- és az egyház 49
- és a hagyomány 49
- hirdetése 49, 202 (vö. Tanúságtétel)
- liturgia  255k
 - Jézus az - 49
      - Jézus megtestesült igéi 195, 245
Imádság  33k, 38k
- lényege 33
- fajtái 34
- közös-  34, 36
- szövegek 367
Inkvizíció 158k
Irodalom  303, 304k, 324k
- Biblia és -  41
- istenkeresés 28, 303
- és papság 324k
Irgalmasság cselekedetei  116
Isten
- akarata 90k, 96k, 99, 300k
- kép  13k, 57k, 90, 99, 100k
- létének igazolása  20k, 26k
- népe 148
- országa 85k, 96k
- Teremtő  22k, 53k
- tulajdonságai  28k, 31
Istenszeretet  57k, 62k, 90k, 113k
Iszlám 18
Ítélet
- utolsó - 189
- külön - 189

J

Jehova tanúi 222
Jelenben élni  96
Jeruzsálem 84, 107, 110, 120
Jézus (vö. Megváltás)
- áldozata  66, 118k, 123k
- bennünk él  92, 114, 124, 136, 142k
- egyénisége 81k
- élete  107k, 110, 118
- és a próféták 66
- istensége 78, 83
- jelenléti módjai  114, 124, 136, 142k, 146,166
- közvetítő 172
- papsága 246k
- szeretete  107k, 114k
- szenvedése 118k, 123k
- történetisége 76k, 84
- újdonsága 14, 92k, 170
Jézus Szíve-tisztelet  127
Jövendölés  43, 66, 70

K

Karácsony  68, 80, 282
Karizmák 151, 358
Karizmatikus mozgalom 316, 341k
Katolikus (vö. egyház) 206
Kárhozat 183
Katakombák  76,77, 80
Katekumenátus 5, 368k
    - tanmenete 372k
Kegyelem  143
    - és protestantizmus 234k
Kegyelmi élet 145 (vö. Jézus bennünk él)
Keleti egyházak  (vö. ortodox -)
Kereszt  (vö. húsvét, szenvedés)
- halál  123k (vö. húsvéti misztérium)
- és feltámadás (vö. húsvéti misztérium)
    - halál és Szentlélek 173
- áldozat  117k, 123
- az életünkben (vö. szenvedés)
- út 121
Keresztes háborúk  157
Kereszténység (vö. egyház, kegyelem, reformáció)
    - ésszerűsége 13,119, 129, 131, 135k, 138
    - életforma 7, 14, 205k, 301
    - küldetése (vö. Világiak,Tanúságtétel) 247, 349
    - szépsége 13, 131, 301
    - és tudomány (vö. egyház és -, papság és - )
    - újdonsága (vö. ésszerűsége) 13, 215
Keresztség  250
felnőtt- 250
gyermek- 252
 vágy- 149
Keresztszülők 252
Keresztút 121
Kínai vallások  18
Kinyilatkoztatás 42k, 46
- fejlődése 49, 71k
- isteni eredete 13k,  42k
Kommunizmus  11, 155, 294
Konfucianizmus  19
Krisztus teste (vö. Egyház )
Krizma  365
Közbenjárónk 235
Közösség 223k, 241
Kultúra (vö. Egyház - haladás)

L

Lélek (vö. Szentlélek)  
    emberi - 32, 187, 190
Lélekvándorlás 191
Lelki áldozás 140
Lelki-élet szabályai (vö. imádság) 301, 340
Lelkicsokor  213
Lelkigyakorlat 282, 284, 341
Lelkiismeret  92, 98
- vizsgálat  240, 264, 266k, 287, 338
Lelkiségi mozgalmak (vö. mozgalmak)
Lelkivezetés 92, 98, 270
Lelkivezető  92, 98
Liturgia 246k, 255k, 259k, 284
Lourdes 46
Luteránus egyház  237

M

Materializmus (vö. hitetlenség)
- dialektikus 23
- mechanikus 23
Mennybemenetel
- Jézus- 135
- Mária-  195
Mennyország 183, 252
Megbocsátás 127k
Megigazulás 234k
Megtestesülés 107k, 114k, 173, 348
Megtérés 85k, 221, 263, 342k (vö. Gyónás)
Megváltás 117k, 167k, 235
Messiás
- várás   66k
Metodisták  221
Misszió 207, 208
Misztériumok 100k, 146 (vö. húsvéti -)
Mítoszok  48, 51, 57
Mohamedanizmus  (vö.iszlám)
Mormonok  222
Mozgalmak 245,  314, 316
Munka 92, 301

N

Nagyhét 284k
Názáret  84, 110
Nazarénusok  222
Nem hívők (vö. Párbeszéd; hitetlenség)
- megtérése 32, 88, 152
- szentsége 247, 349
- üdvözülése 88, 149, 183
Nemiség (vö. szexualitás, tisztaság) 335k
Nemi élet  337k
New Age 228k
Nirvána 17
Nőtlenség (vö. Cölibátus)

O

Okkultizmus 230
Oltáriszentség (vö. Eukarisztia)
Ortodox egyházak  155, 233
Ószövetség (vö. Szentírás) 41-74, 56
- ellentmondásai 47k, 53k, 71
- isteni eredete  71k
- kinyilatkoztatás 42k
- megkötése 58
- Szentírás  41-74
     - története 57k, 61

Ö

Ökumené 237k
Ökumenikus mozgalom 237
Önmegtagadás 69, 281k
Ördög  (vö.sátán) 184k
Öregek 274k
Örök élet 181k
Öröm  13, 90, 97, 117, 125, 132, 206, 320, 356

P

Pályaválasztás 300
Pápa 209k, 235k
    - tévedhetetlensége 210k
Papság 210k, 317k
- általános- 148, 205, 236, 247
- szolgálati-  206, 208k, 317k
- alapítása 209k
- és kultúra  322k
- küldetése  318k
- és tudomány 322k
Parancsok
- Egyház öt parancsa 330
- főparancs 60, 62
- tízparancs  60, 64, 266
- I. II. III.  37, 53, 282
- IV. V. VI.   64, 217, 335
- VII. VIII. IX. X.  59, 335
Párbeszéd   231k
- keresztények között 220, 231k
- nem hívőkkel  32
- világgal 148 (vö. Világ)
Pihenés 301k
Plébánia 210,  223k, 227
Pokol (vö. kárhozat)
Próféták  56, 66k, 289
Protestánsok (vö. reformáció)
Pünkösd  141k,145, 341, 371
Pünkösdisták  222
Pünkösdi mozgalom  341
Püspök 209k, 358, 364

R

Reformáció  156, 163, 211, 233k
Református egyház  237
Regnum Marianum mozg. 316
Remény 185 (vö. hit)
Rossz 99
Rózsafüzér (Szentolvasó)

S

Sátán (vö.ördög) 230
Sátánizmus 229k
Spiritizmus 230
Sugalmazás 47

Sz

Szabadság 124, 215k, 281, 342
Szabad akarat  99, 168
Szabadegyházak  221k
Számmisztika 56
Szegények 64, 289
Szegénység  289, 292, 313
Szekták 219k, 233
Szellemek,szellemidézés 230
Szeminárium (papi)  317, 320, 322
Szenthagyomány 49 (vö. hagyomány)
Szentelmények  249
Szentek 195, 218, 235
    - egyessége 199
Szentföld  84
Szentháromság  100k, 235
    - és az Egyház  103, 146, 211, 226, 236
    - os szeretet 106k, 113k, 204, 225-6,
    -os élet 103k, 204
Szentírás (vö. Ó-, Újszövetség) 41-74
- értelmezése  47k, 52k,
- és protestantizmus 234k
- hitelessége 51, 72, 84
- jelentősége 41
- könyvei  51, 55, 56
- és mítoszok  48
- és műfajok  52k, 56
- szerzői 47k
- szövegépsége 51
- és természettudomány 48, 51
Szentlélek 141k, 341-366
- ajándékai  151, 354k
- bennünk lakása 142k, 348
- eljövetele 141, 347
- elleni bűnök 345, 346
- gyümölcsei 355
- hangja 98, 345
- várása 144, 344
Szentmise 236, 254k, 259k
Szentolvasó 197
Szentségek 202, 242k
Szenvedés 117k, 176k, 276, 292
- betegség, öregség 274k
- értelme 99, 118k, 124k, 129, 275
- felajánlás 118k
Szerelem 331k
Szeretet 106k, 113k,115
- ellenség- 15, 64, 114-5, 294
- kölcsönös- 103k, 224k
- közösség  209, 224k
- tanúságtétel 203k
- tulajdonságai 101k, 106, 112k, 204, 293
Szertartások (vö. Liturgia)
Szerzetesség 117, 311k, 316
Szexualitás 328, 331k
Szövetség (vö. Ó-, Új-) 58k
Szülők tisztelete  216, 217
Szüzesség (vö. cölibátus)
Szűz Mária  69,  89, 192k
- kegyhelyei 197

T

Tanúságtétel  32, 203k, 334, 349, 361k
Taizé  238, 316
Taoizmus 19
Teremtés
- elbeszélés 54
- világ-  22k
- csodái  20k
Tettek (és kegyelem) 234k
Tévedhetetlenség 211
Tisztaság  313, 335k
Tisztítótűz  184
Tízparancs (vö. Parancsok)  64
Tudomány (vö. Vallás és -)
- és papság 322k
- és Szentírás 41, 48, 51, 72, 84
- és vallás 12, 22k
Tudósok és vallás (vö. Névmutató ne¬ve¬it)  12, 22k

U

Újrakezdés 127k, 130
Újszövetség 58, 61, 145
- megkötése 66
- Szentírás 49, 81
Unitáriusok 223
Úr napja 53, 282
Úr-vacsora 234k
Utolsó ítélet  189

Ü

Üdvhadsereg 222
Üdvösség (vö. mennyország)  252
Üdvözülés 88, 149, 182k, 252
Üldözések (vö. vértanúk)  294, 295
Ünnepek  282

V

Vallás 11, 22
    - és élet 14-15, 63
    - ellenesség 156
vallások
    - megoszlása  239
- legismertebb -  16k
- keletkezése 25
- ősi -  16
- szabadsága 158, 294
- tudomány és - 12, 22k, 322k
- világ -  16k
- nagy emberek és - 12, 22k, 41 (vö. Névmutató)
Vallástörténeti csoda  73
Vatikáni zsinat II. (vö.zsinat)
Vértanúk 76k, 78, 136, 155
Világ 291
- építése 231k, 291, 301k
- idegensége 295k
- rendje 20k
- vége  68, 189
Világiak  (vö. Általános papság, Hivatások, Karizmák) 209k, 313, 319
Világi intézmények 314
Világnézetek 22k, 334

Z

Zen-buddhizmus 18
Zsidóság
    - és az egyház  161k, 290
- története 61
- történelemírása  59
- üldözése  161k, 290
- vallása (vö. Ószövetség)  58-73
Zsinat
- egyetemes - 211, 213
- II. vatikáni -  6, 93, 175, 213, 223, 237, 244, 319, 358
Zsolozsma 40