IX. rész58. rész

A bérmálás szertartása

(A IX. Rész összefoglalása)


A bérmálás előtt állunk. Utolsó óránkon áttekintjük a bérmálás szertartását. A szertartásban jelen vannak mindazok a gondolatok, amelyekről az előző órákban tanultunk.
(Minden pont után rövid csendet tartunk. Ezalatt bensődben újítsd meg azokat az elhatározásokat, amelyeket az előző órákon már bizonyára megtettél!)

1. A gyónás

A bérmáláshoz olyan ember járulhat, aki új életet akar élni Jézusban, az Egyházban. Bérmálás előtt meggyónunk, hogy a bűnbocsánat szentségében megújulva tisztán fogadjuk a Szentlelket.
- A gyónásban, illetve a felkészülésben újítsd meg elhatározásodat, hogy a megtértek életét akarod élni. Határozd el, hogy a keresztény élet alapvető tennivalóit soha nem mulasztod el! Ezek a következők:
reggeli ima (jó elhatározás),
esti ima (hálaadás, lelkiismeret-vizsgálat),
legalább vasárnaponként áldozás - havi gyónás,
kapcsolat az élő keresztény közösséggel,
Jézus szolgálata az embertársakban.

2. A püspök vagy megbízottja bérmál, - a hívek közösségének jelenlétében.

Ez figyelmeztet, hogy a bérmálásban elkötelezed magad az egyházi közösségben való életre, az Egyház egységének ápolására, az egyházi elöljárók iránti hűségre.
- Imádkoztál-e az Egyház vezetőiért, a bérmáló főpásztorért? Most, s majd a bérmálás alatt ne mulaszd ezt el!

3. A keresztségi ígéret megújítása

A bérmálásra a misében az evangélium után kerül sor. Először a plébános bemutatja a bérmálkozókat a püspöknek, majd ő rövid beszédet intéz hozzájuk. Ezután következik a keresztségi ígéret megújítása. - Kétféle kérdés, kétféle válasz hangzik el:
Püspök: Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?
Válasz: Ellene mondunk!
Püspök: Hisztek-e... Istenben..., Jézusban..., a Szentlélekben..., az Egyházban..., az örök életben?
Válasz (minden kérdésre egyenként): Hiszünk!

a) Felnőtt, nagykorú ígéret ez. Szíved egész tudatosságával mondd ki. (Isten mentsen, hogy valaki csak formaságból álljon oda bérmálkozni és tegyen ígéretet. Istent nem lehet becsapni!)

b) Ígéretet teszel a hitből fakadó életre. Ellene mondasz a bűn minden csábításának. Megígéred, hogy a világban akarsz élni, de nem a világ, hanem Isten törvénye szerint. Így lehetsz a föld sója, Krisztus tanúja. - Képes leszel erre? Magadtól nem, de a Szentlélek által igen. Ígéreted súlyának és kicsiségének tudatában kérd a Szentlélek erejét. S indulj neki egy életnek, amely telve van várakozással a Szentlélek nagy tetteire és cselekvéssel Jézus utasítása szerint.

4. Imádság kiterjesztett kézzel

A püspök atya felszólítja a híveket, hogy imádkozzanak a bérmálkozókért. Majd kitárja kezét a bérmálkozók fölé és a Szentlelket és hét ajándékát kéri rájuk. (A kitárt kéz ünnepélyes áldó mozdulat. Itt a Szentlélek hívását jelzi.)
a) Az egyházi közösség jelenlétében újítottad meg keresztségi ígéretedet. S most a közösség imádkozik érted. - Helyénvaló ez: a bérmálásban a keresztény közösség, az Egyház tagjává kötelezed el magad. Úgy tekints hát a közösség tagjaira, hogy testvéreid ők Krisztusban és a keresztény küldetésben. Bizonyosan vannak köztük sokan, akik valóban Istenben, a Szentlélekben élő emberek. (Ne csak azokat vedd észre, akikről talán úgy véled, hogy csak szokásból járnak templomba.)
b) A főpásztor bérmálási imájába teljes szívvel kapcsolódj bele! Kérd a Szentlelket és ajándékait! Hittel kérd: a Szentlélek meg tud újítani, ha valóban átadod magad neki!

5. Megkenés krizmával

A bérmálkozók egyenként a püspök elé állnak (vagy ő lép hozzájuk). A bérmaszülő mögöttük áll és vállukra teszi kezét. Ezzel kifejezi, hogy felelősséget vállal értük. A püspököt kísérő pap vagy maga a bérmálkozó megmondja bérmanevét. Ekkor a püspök a bérmálkozó fejére teszi kezét, s krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzol homlokára e szavakkal: “N. (a bármanevet mondja), vedd a Szenlélek ajándékának jelét!” Válaszod: Amen.
A püspök mint új, nagykorú keresztényt köszönt: Békesség veled!
Válaszod: És a te lelkeddel!

A megkenés több dologra figyelmeztet:

a) Isten lefoglalt a maga számára. A Szentlélek pecsétjét kaptad, eltörölhetetlen jelet a lelkedre. Új emberként kell élned. Erre utal új neved is: a bérmanév. - Kérd mindehhez új védőszented közbenjárását!
b) Az Úr “felkentje” lettél. Régen a királyokat, prófétákat, főpapokat kenték fel. A megerősítést, a hatalom, a küldetés átadását jelentette ez. Téged Krisztus apostolává ken fel a püspök, prófétai, tanúságtevő küldetésre.
c) A krizma illatosított növényi olaj, amelyet a püspök általában nagycsütörtökön szentel. Arra figyelmeztet: légy “Krisztus jó illata” az emberek között! (2 Kor 2,14) Illatozzanak életedben a Szentlélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke, kedvesség stb!

6. Folytatódik a szentmise az egyetemes könyörgéssel.

A bérmálkozók szentáldozáshoz járulnak.
- Nagykorú keresztény lettél. Vállaltad, hogy úgy akarsz élni, ahogyan Krisztus, aki életét adta az emberekért. A szentmise, a szentáldozás a krisztusi életet táplálja, s mindig újra erre hív meg. A szeretetből áldozattá lett Krisztussal egyesülünk itt, és megfogadjuk, hogy az Ő életét akarjuk élni. Így áldozz!

7. Áldás

A mise végén a püspök atya a szokottnál hosszabb imával - kiterjesztett kézzel - áldja meg a bérmáltakat és a híveket. Kéri Istent, hogy a templomból hitvalló, a Szentlélekben lángra gyúlt emberek távozzanak.

- Ezzel a bérmálási ünnepnek (és most a bérmálási oktatásnak) vége. De a bérmálással új, felnőtt keresztény élet kezdődik a Szentlélek vezetése alatt. Az egész életre állandósulnia és fejlődnie kell benned a várakozás és cselekvés keresztény magatartásának:

Várnod kell egy életen át, hogy a Szentlélek - akit megkaptál - mindjobban kifejtse benned működését (hogy mindjobban kibontakozhassanak benned ajándékai)!
És cselekedned kell egy életen át -Krisztus útmutatása szerint -, hogy így a Szentlélek által Krisztus mindjobban kibontakozhasson és működhessen benned!

Összefoglalás


150. Hogyan történik a bérmálás?
A püspök a bérmálkozó fejére teszi a kezét, majd krizmával keresztet rajzol homlokára e szavakkal: “N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” - Válaszunk: “Amen”.

Válaszolj!


1. Mit csinál a bérmaszülő a bérmálás alatt?
2. A misében mikor kerül sor a bérmálásra?
3. Mi a krizma?
4. Mit jelez a krizmával való megkenés?
5. Hogyan jelentkezik a bérmálás utáni életben a várakozás és cselekvés egysége?