V. rész30. rész

Az első keresztény


I. Szűz Mária nagysága


Aligha van katolikus (és ortodox) templom, ahol ne volna Mária-kép vagy -szobor. Templomi festmények vagy szentképek gyakran a szentek seregének közepén ábrázolják őt: koronásan, mint a menny királynőjét.
Bizonyára hallottad azt is, hogy egyszerű emberek és sokan a történelem nagyjai közül őt tartották példaképüknek, az ő anyai közbenjárását kérték nehéz ügyeikben. Pl. amikor meghalt Szent Imre, a trónörökös, Szent István első királyunk neki ajánlotta Magyarországot. Azóta a "Magyarok Nagyasszonyának" tiszteljük őt. A magyar zászlókra évszázadokon át Szűz Mária volt hímezve, ölében a kis Jézussal, fején a magyar koronával. - Hasonló érzülettel viseltetik iránta sok más nép is.
Miben áll Szűz Mária egyedülálló nagysága? Miért mondta legutóbb a II. vatikáni zsinat is, hogy nem beszélhetünk keresztény hivatásról és az Egyház hivatásáról, ha nem ismerjük Mária életének titkát?

II. "Ő a Te Anyád" (Jn 19,27)


1. "Te vagy minden!"

Voltak korok, amelyekben a régi jámborság a szenteket és a Szent Szüzet megközelíthetetlen - olykor már-már isteni - magasságban, elérhetetlen távolságban képzelte el. Ez a szemlélet sajnos napjainkban is fellelhető néhol. Ezt tükrözi számos festmény, szentkép, s különösen a szentek életéről szóló írások, amelyek csak a szentek sokszor legendásan kiszínezett csodáiról tudnak. E szemlélet egy olyan korban alakult ki, amelyben nem volt elég tudatos, hogy mindannyian az életszentségre, a Jézussal egyesülő életre vagyunk híva (vö. 14. l./III). S ezért a szentek alig követhető rendkívüliségeire figyeltek fel és ezeket színezték tovább. A reformáció fenntartásai a szentekkel és Szűz Máriával szemben ebből - a katolikusok közt elterjedt hibás szemléletéből - is érthetőek. S a velük való párbeszéd csak a helyes szemlélet talaján jöhet létre, amelyre ma az Egyház meghív mindnyájunkat. (Ma valóban sok neves protestáns teológus nagy tisztelettel fordul a szentek és Szűz Mária alakja felé.)


A szentek igazi nagysága abban áll, hogy bár ők egyrészt éppen olyan emberek voltak, mint mi, másrészt (legalábbis életük egy bizonyos fordulójától kezdve) következetes emberekké és keresztényekké váltak: ténylegesen megélték azt, amit hitükben beláttak. Isten azért áldotta meg őket gyakran rendkívüli erővel. Ily módon lehetnek mindnyájunk példaképei, hiszen mindnyájan a következetes Istennek adott életre vagyunk hívva.
Hasonlóan van ez a Szent Szűzzel is: Akkor kerül igazán közel hozzánk, ha megértjük, hogy ő az egyház és minden keresztény példaképe. Hiszen az egyháznak és mindannyiunknak az a hivatásunk, hogy testet öltsön bennünk Jézus és így tudjuk adni a világnak; hogy egyesüljünk Jézus érzelmeivel, gondolkodásmódjával... S ezt a hivatást először és a legtökéletesebben Szűz Mária töltötte be. Ő tehát az első keresztény. Jézus után első példaképünk.
Hogyan lett Mária méltó erre a küldetésre? És hogyan tudjuk követni őt?
Szűz Mária nagysága abban áll, hogy tökéletesen élte a teremtmény helyes magatartását Teremtőjével szemben. Felismerte, hogy Isten a minden, és előtte a teremtmény semmi. Felismerte, hogy az ember akkor találja meg beteljesülését, ha átadja magát Istennek. És ő egész akaratát, egész emberi szabadságát arra használta fel, hogy ezt megvalósítsa. - Olyan volt Isten előtt, mint egy üres kehely. Azért alkalmas volt arra, hogy Isten betöltse őt, hogy Isten Fia testet öltsön benne (vö. Lk 1,48; Jak 4,6). - A csend volt ő, amelyben Isten megszólalhatott.
Szűz Mária tehát tökéletesen élte azt az életet, amelyet minden kereszténynek élnie kellene: a hitnek, a szeretetnek, az Istenre figyelésnek életmódját. Így vált méltóvá arra, hogy Jézus valóságosan testet öltsön benne. Tágabb értelemben minden kereszténynek ugyanez a hivatása: hogy Jézus lelkileg megtestesüljön benne (vö. Róm 8,29).

2. A fájdalmas anya

Isten Szűz Máriát is tanította, nevelte. Neki is végig kellett járnia a húsvéti titok útját. Neki is el kellett veszítenie mindenét (mind Fiának). Titokzatos módon nemcsak a hamis értékektől kellett elszakadnia, hanem még a legigazibbtól is: Fiától. Egyre üresebbé kellett válnia, hogy Isten egyre teljesebben betölthesse őt. Mária nagysága, hogy egész életében, minden elszakadásban - a kereszt alatt is - Igen-t mondott Istennek. - Így elvesztette életét, de megtalálta azt (vö. Mt 10,39). - Elvesztette önmagát, de Isten anyja és az emberiség anyja lett.
Lássuk, hogyan vezette őt Isten a folytonos elveszítések és "meghalások" (Jn 12,24) által...

- Az angyal közli vele Isten tervét: a Megváltó anyja lehet. - Mária nem ért semmit. Ő máshogy tervezte életét. Emberileg bizonyára megretten a felelősségtől. S bizonyára megjelenik a félelem árnyéka is. Hiszen a zsidók megkövezték azt a nőt, akiről kiderült, hogy házasságon kívüli kapcsolatot teremtett. S neki ki fogja elhinni, hogy gyermeke a Szentlélektől van? De Mária hisz. És Igen-t mond. S azután ahelyett, hogy önmagával volna elfoglalva, azonnal elindul, hogy szolgáljon Erzsébetnek (vö. 10. l./III.)
- Szülés előtt áll. Minden tervével ellentétben Betlehembe kell mennie. Istállóban szüli meg gyermekét.
- Mária és József bemutatják Jézust a templomban. Simeon megjövendöli, hogy Jézus "jel lesz, amelynek ellene mondanak". Majd megmondja anyjának, hogy Fiával együtt ő is a szenvedés útját fogja járni: "A te lelkedet is tőr járja át" (Lk 2,34).
- Egyiptomba kell menekülnie gyermekével Heródes elől.
- A tizenkét éves Jézus elvész a templomban. "Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell fáradoznom?" (Lk 2,49).
- Végigszenvedi, hogy Fiát bolondnak, ördöggel cimborálónak tartják, meg akarják ölni.
- Jézus anyja semmin sem döbben meg. Isten vezetését fedezi fel minden eseményben, azokban is, amelyeket nem ért. A szűkszavú szentírási beszámoló kétszer is említi: "Megőrizte szívében a szavakat", az eseményeket, és "gyakran elgondolkozott rajtuk" (Lk 2,19.52). E választás mindig Igen volt az isteni vezetésre.
- Mária követi Jézust a keresztúton: az elítéléskor, a kereszthordozáskor és a keresztre feszítéskor. Hallja a farizeusok gúnyolódását. Majd hallja Fiának kiáltását: "Istenem, miért hagytál el engem?" Hogyan élhette ezt át, mint anya, és mint Jézus leghűségesebb tanítványa? S mit élt át, amikor végül ölében tartotta halott Fiát?...


3. Az Istenanya dicsősége

Isten végigvezette a Szent Szüzet a megsemmisülés útján, a búzamag útján. Ő mindig Igen-t mondott. Ezért Isten egyedülálló kegyelmekben és örömökben részesítette őt:

- Életének nagy kegyelme, hogy Isten Fia megtestesült benne. Mária tehát Isten anyja. Ennek ünnepe: jan. 1. (A Szentlélek által való fogantatás jelzi számunkra, hogy Isten nem ölthet senkiben testet emberi erőből, csak a Szentlélek kegyelméből. - Vö. Jn 1,13).
- Isten kezdettől fogva betöltötte kegyelmével: Fiának megváltó érdemeire való tekintettel. Megóvta őt fogantatásának pillanatától a bűn minden szennyétől és az áteredő bűntől. - Ezt a "szeplőtelen fogantatás" titkának hívjuk. (Ünnepe: dec. 8.)
- Mária az emberek között egyedülálló módon közreműködött a megváltás művében: egész életében követte Jézust, és vele együtt folytonosan Igen-t mondott az Atyának (vö. Kol 1,24).
A Szent Szűz egyesült Jézussal a megváltás csúcsán, a keresztre feszítéskor is. Jézus művének beteljesülése az volt, hogy igen-t mondott ott, a kereszten is, ahol átélte az elhagyottságot, az Atya elvesztését. Mária Igen-t mondott ott, ahol átélte isteni Fia elvesztését.
- Szűz Mária mindvégig Igen volt Jézus számára, ezért Isten testestül fölvette a mennybe. (Ünnepe: aug. 15.).

Ha úgy tűnik, hogy a katolikusok mintegy Isten szintjére helyezik Máriát, akkor ezek az ő nagy kitüntetései (szeplőtelen fogantatás, mennybevétel) egy téves Mária-kép részeinek látszanak. De ha úgy tekintünk a Szent Szűzre, mint az első keresztényre, mindnyájunk jelképére, akkor Mária dicsősége az Istennel egyesült ember dicsőségét tanúsítja számunkra: szeplőtelen fogantatás, pl. az ember eredeti hivatását -, mennybevétele pedig végső célját és beteljesülését jelzik.

- Szűz Máriát anyánknak, az Egyház anyjának, a világ királynőjének tiszteljük. Ő Krisztus anyja, tehát anyja a megdicsőült Krisztusnak, és Krisztus Titokzatos Teste tagjainak is. Ily módon a Szent Szűz egyedülálló közbenjárónk Istennél (vö. Jn 2,1-11).
- Jézus akkor érdemelte ki véglegesen, hogy az emberiség feje legyen, amikor a kereszten elhagyottságában mindent elveszített, mindent odaadott az Atyának az emberekért (Fil 2,9; Ef 1,10; 2,16 k). Mária a keresztig egyesült Fiával. Így érdemelte ki, hogy az Egyház anyja legyen. - A Szent Szüzet az angyali üdvözletkor kimondott első Igen-je tette a Messiás anyjává. Második Igen-je - amelyet a kereszt alatt mondott ki: ott, ahol mindent elveszített - tette őt az Egyház és az emberiség anyjává (vö. Mt 19,29). Nem véletlen, hogy Jézus a kereszt alatt álló anyjának mondta - János apostolra utalva: "Asszony, íme a te fiad" (Jn 19,26). Jánosban az emberiséget bízta anyjára.
- A katolikusok egy nagy család - a szentek egyessége - tagjainak tudják magukat. Egy család magába öleli mindazokat, akik Krisztusban élnek (élőket és holtakat) (vö. 25.1. és V. rész. Összefoglalás). Meleg testvéri kapcsolatban állnak a szentekkel, akik mennyei pártfogók és példaképeik. De egyedülállóan meleg és gyermeki kapcsolatban élnek mennyei Édesanyjukkal. Tudják, hogy ő valóban anyjuk: anyaként viseli szívén Krisztus Teste tagjainak (mindannyiunknak) a sorsát.

4. Minden szentek királynője

A húsvét titkán át a feltámadásba vezető utat elsőnek Jézus járta végig. Őt követve keresztények serege indult el ezen az úton: fiatalok és idősek, nők és férfiak, tanultak és tanulatlanok, világiak és papok. A Jézust követés legkiemelkedőbb alakjait szenteknek hívjuk.
A szentek Jézust akarták követni. Életükben általában mégis kidomborodik Jézus életének, tanításának egyik-másik vonása. Az egyikben a jézusi bölcsességet, erőt csodáljuk, a másikban a jézusi egyszerűséget vagy a csendes, imádságos életet. Az egyikben a hősies szegénységet, a vértanúságig megőrzött tisztaságot vagy az odaadó engedelmességet, a másikban az embertársak szolgálatában - tanításban, betegápolásban, stb. - kifejtett buzgóságot, stb. A szentek tehát Jézus tanítását valósítják meg: egy-egy szavának, igéjének megtestesülései ők. S így példaképeink.
Szűz Mária életében nemcsak egy-egy isteni szó vert gyökeret, hanem ő egészen Isten igéjébe öltözött. Ezért volt alkalmas arra, hogy megtestesüljön benne az Ige, maga Jézus.
Ugye tudod, hogy a Szentírás Jézust "Szó"-nak, Igének nevezi: mert Ő az Atya Igéje. Benne az Atya az istenség egész lényegét kimondja a világ számára. (Vö. Jn 1,1-5. 14; 6.l./3) - Szűz Máriában Jézus tanításának legteljesebb megvalósulásával találkozunk. Ha tehát Jézus útján akarunk járni, ezt egyedülálló módon tőle tanulhatjuk meg.

    Voltak szentek, akik a bölcsességben és tudományban tűntek ki. De ki volt bölcsebb, mint Mária? Benne maga az isteni Bölcsesség szólalt meg.
    Voltak nagy imádkozó szentek. De ki volt imádságosabb, mint ő, s ki állt nála mélyebb kapcsolatban az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel?
    Voltak, akik vérük ontásával részt vállaltak a megváltás folytatásában (vö. Kol 1,24). De részesülhet-e valaki úgy a megváltó szenvedésben, mint az Anya, aki a keresztig, az elhagyottságig kísérte Fiát?
    Voltak a szegénységnek, a tisztaságnak, az engedelmességnek nagyjai. - De ki volt annyira "szegény", mint ő - annyira szabad minden tervétől, elgondolásától? És ki volt annyira tiszta, és annyira engedelmes Istennek, mint ő?
    Ma sokat beszélünk a hétköznapok egyszerű "kis" szentjeiről, mert ők közel állnak hozzánk, mert egészen követhetők számunkra. De ki volt egyszerűbb és egyszerűségében ki követhetőbb, mint a Szent Szűz?

III. Élj úgy, mint Szűz Mária!


Jézus legtökéletesebb követője Édesanyja volt. Ő volt az, aki a legmagasztosabb küldetést betöltötte azáltal, hogy Jézus testet öltött benne; hogy Jézust adta a világnak.
Akarod Jézust követni? Szeretnéd, hogy Ő éljen benned? Szeretnél az Ő szívével szeretni, az Ő szemével látni? Szeretnéd adni Őt a világnak? Akkor Szűz Mária követőjévé kell válnod! Ha őt követed, Jézust követed! ("Máriává kell válnunk" - mondták egyes szentek.)
Figyelj ezen a héten különösen rá! Élj vele! Fedezd fel mindenben Isten vezetését, mint ő, és örömmel mondj Igen-t! Légy hű a kis dolgokban! Szolgálj az ő csendes, feltűnés nélküli szeretetével! És Jézus (lelkileg) meg fog testesülni benned is.. Kérd ehhez a Szent Szűz közbenjáró segítségét!

Összefoglalás


87. Miért példaképe Szűz Mária minden kereszténynek?
Szűz Mária példaképe minden kereszténynek, mert ő töltötte be a legteljesebben a keresztény élethivatást.

88. Hogyan töltötte be Szűz Mária a keresztény élethivatást?
Szűz Mária úgy töltötte be a keresztény élethivatást, hogy tökéletesen teljesítette Isten akaratát, s ezért benne lelkileg és testileg is megtestesült Jézus.

Válaszolj!


1. Mikor hangzott el Szűz Mária két legsúlyosabb Igen-je?
2. Hogyan nyilvánult meg Mária életében a húsvéti titok?
3. Hogyan kapcsolódott Szűz Mária elsőnek a megváltás művébe?
4. Miért mondhatjuk, hogy Mária az Egyház anyja?
5. Mit jelent a szeplőtelen fogantatás titka?
6. Mi a "szentek egysége"?

Feladat


1. Élj e héten Szűz Máriával! Mondj igent Isten minden megszólítására! Szolgálj az ő csendes szolgálatával! (Mondj el naponta egy tized rózsafüzért.)
2. Olvasd el Ady Endre: A pócsi Mária c. versét!

Tudod-e?


Melyek Szűz Mária hónapjai? - Október, a szentolvasó hónapja, és május.
Mik a zarándokhelyek? - Olyan szent helyek, ahol Jézus, Mária vagy a szentek jártak, illetve ahol rájuk emlékezünk valamilyen különös ok (pl. csoda) miatt. A keresztények szívesen zarándokolnak ilyen helyekre, hogy kegyelettel gondoljanak az ott történtekre vagy a titkokra, amelyekre a szent helyek emlékeztetnek. Legfontosabb zarándokhely a Szentföld, ahol Jézus élt, továbbá Róma, a szentek és vértanúk városa. Különösen sok Mária-zarándokhely van: Lourdes, Fatima, Czestochova, Máriapócs stb. (Milyen magyar Mária-kegyhelyeket ismersz?!)

Beszéljük meg!


Szűz Mária életéről nagyon keveset tudunk. Sok szent életét jobban ismerjük, mint az övét. Hogyan lehet mégis ő a legfőbb példaképünk az emberek közül?

A II. vatikáni zsinat így foglalta össze Mária titkát: A Szent Szűz "páratlan módon nagylelkű társa és alázatos szolgálója az Úrnak. Méhébe fogadta Krisztust, világra hozta, táplálta, bemutatta az Atyának a templomban és együtt szenvedett a kereszten haldokló Fiával. Így engedelmessége, hite, reménye, lángoló szeretete által egészen különleges módon közreműködött az Üdvözítő munkájában a lelkek természetfeletti életének helyreállítására. Emiatt lett Anyánk a kegyelmi rendben" (Az Egyházról 61).

* * *

Hogyan lesz a Szentolvasó a Te imádságoddá?


A szentolvasó az Egyház kedves imádsága. Fontos, hogy megismerd és lásd, hogyan válhat a fiatalok és felnőttek kedvelt imájává.

a) A szentolvasó felépítése:

A feszületre a Hiszekegyet imádkozzuk, a nagy szemekre a Miatyánkot, a kis szemekre az Üdvözlégyet. Az első 3 Üdvözlégy után, majd minden 10 Üdvözlégy után a Dicsőséget. - 10 Üdvözlégy egy tized. Minden tizedhez tartozik Jézus vagy Mária életének egy eseménye, "titka". Ezt az Üdvözlégyben a Jézus szó után mondjuk be (vagy a tized elején).
Nem unalmas ez így? Tízszer egymás után ugyanazt elmondani? Ezt a kérdést sokan föltették, akik nem ismerték ennek az imának mélységét. De akik elkezdték imádkozni, néhány hét után már egyik legkedvesebb imájuknak tartották.

b) Hogyan imádkozzuk a szentolvasót?

Akit szeretünk, azzal szívesen ülünk, beszélgetünk együtt. Hogy el tudnánk beszélgetni Szűz Máriával... Mennyit tudna Ő mesélni nekünk Jézus csodálatos életéről és a sajátjáról... Mennyi titkot élt ő át: ő, aki végigkísérte Jézus életútját; ő, aki az első keresztény... S mennyi tanácsot tudna adni nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetünk mi Jézus jó követői.
A szentolvasó imádkozásakor odaülünk Szűz Mária, édesanyánk lábához: 1. Vele együtt felelevenítjük Fia életének és az ő életének legfontosabb eseményeit - a titkok által. - 2. S miközben ezeket átéljük, azt is meggondoljuk és megbeszéljük édesanyánkkal, hogy mi a mondanivalója a titkoknak számunkra.

c) A szentolvasó titkai (és mellettük elmélkedő gondolatok, amelyek egész hitünket összefoglalják számodra):

Örvendetes titkok
Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál (Lk 1,26-38)
- Jézus testet akar ölteni bennem is: Mondjak Igen-t Isten akaratára (vö. 14. l.)
Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál (Lk 1,39-55)
- Mária elindul szolgálni. Én is induljak vele (vö. 17. l.).
Akit te Szent Szűz a világra szültél (Lk 2,1-20)
- Jézus meg akar születni általam is, ott ahol vagyok és ott, ahol ketten vagy hárman összejövünk az Ő nevében (vö. 34. l.)
Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál (Lk 2,21-38)
- Vállaljuk Máriával Jézus követését akkor is, ha ez a "hét tőr" fájdalmába kerül (vö. 44. l.)
Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál (Lk 2,41-52)
- Mária rá tudta bízni Istenre az aggodalmat, hogy elvesztette Jézust. Éljek én is a jelenben; felejtsem el az aggodalmakat - figyeljek Istenre és felebarátomra! (Vö. 15. l.)

Fájdalmas titkok
Aki érettünk vérrel verejtékezett (Lk 22,39-46)
- "Ne az én akaratom történjék, hanem a tied". Mindenben! (Vö. 14. l.)
Akit érettünk megostoroztak (Mt 27,26)
- Egyesítsem minden fizikai fájdalmamat, fáradságomat Jézus szenvedésével - másokért (vö. 19. l.)
Akit érettünk tövissel koronáztak (Mt 27,27-31)
- Egyesítsem minden lelki fájdalmamat Jézus fájdalmával: szomorúságot, kedvetlenséget, gyengeségem érzetét, erőlködésemet a szeretet terén (vö. 20. l.)
Aki érettünk a keresztet hordozta (Lk 23,26-33)
- Már most elfogadom, hogy meg fogok halni. Isten vár ebben. Örömmel készülök. - Most a jelenben is meg kell kissé halnom: azzal, hogy nem a magam akaratát keresem, hanem azt, amivel másnak örömet szerezhetek. (vö. 27-28. l.)
Akit érettünk keresztre feszítettek (Mt 27,31-50)
- Jézus magára vette a mi fájdalmainkat s az elhagyottságot. Ő jelen van minden fájdalomban. Fel akarom ismerni őt - azonnal és örömmel - minden fájdalomban, s Vele akarom hordozni. (vö. 20. l.)

Dicsőséges titkok
Aki halottaiból feltámadt (Mt 21,1-10)
- Legyünk a Feltámadott tanúi. Minden akadály ellenére folyton újrakezdeni! A fájdalom: csak út a feltámadáshoz! (vö. 27. l.)
Aki a mennybe ment (ApCsel 1,4-11)
- Éljünk a mennyben: a menny jelen van! - Így szolgálj, szeress!
Aki a Szentlelket elküldte (ApCsel 2,1-4)
- Adjuk át magunkat a Szentlélek vezetésének. Hallgassunk indításaira lelkünkben - s azonnal engedelmeskedjünk! (vö. 15/4. l.)
Aki téged Szent Szűz a mennybe felvett
- Édesanyánk van a mennyben. Éljünk, szolgáljunk vele - csináljunk mennyországot magunk körül szeretetünkkel! (vö.30. l.)
Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott
- A világ királynője lett. Kérjük őt és az összes szenteket, hogy mi is eljussunk a mennybe; éljünk már most a mennyben! (vö. V. összefoglalás)