VI. rész


New Age - Új vallási áramlat?

(Olvasmány)


Ateista, materialista diktatúrában felnőtt vallásos vagy valami anyagon túlit kereső fiatalnak felcsillant a szeme, amikor egy-egy könyvben, filmben, előadásban - a sok kemény materialista szöveg után - egyszercsak arról hallott, hogy a világmindenségben egy végtelen isteni értelem, erő, energia működik; hogy ez az erő áthatja az egész mindenséget; hogy bizonyos elmélkedési módszerekkel kitágíthatjuk tudatunkat, s akkor a mindenséget átjáró, mindenben jelenlevő isteni erővel egyesülhetünk; hogy az emberiség egységét, a világbékét elérhetjük, ha eljutunk a mindenséggel való egyesülésnek erre a magasabb tudatállapotára stb. - Hiszen ilyen vagy hasonló megfogalmazásokat eddig csak keresztények között hallott, hiszen úgy tűnt, hogy ezek lényegében ugyanazt mondják, mint mi keresztények, csak Jézus és Isten nevét ritkábban említik.
Annál fontosabb ma egy kereszténynek tisztába kerülni azzal, hogy itt egy sajátos, új vallási arculatú mozgalommal állunk szemben, amely korunk embere számára - és kereszténye számára is - vonzó jelszavakat hangoztat, valójában azonban az Evangéliummal össze nem egyeztethető, s (bár ezt általában csak a beavatottak tudják meg) keményen keresztényellenes irányzat.

1. Mit tanít a New Age?


- A személyes, és a világot szeretetből megteremtő Isten helyett - kozmikus erőről beszél, amely átjár mindent, mindenben jelen van. Teremtés tehát nincs, és személyes Isten sincs, mert minden Isten (pan-teizmus).
- A józan ember felismeri gyengeségét, esendőségét, s a keresztény találkozik Isten végtelen megváltó, felemelő szeretetével Jézusban. Tudja, hogy általa ő is isteni életre van híva. - A New Age szerint bűn lényegileg nincs, s az ember természete szerint jó és isteni (az isteni világ része), csak - különböző tanfolyamok, meditációs technikák segítségével -” ki kell tágítania tudatát, meg kell valósítania önmagát, át kell élnie fensőbbrendű énjét, a Mindennel való egységét, istenségét.
A New Age Istenben való bizalom helyett csak önmagadba vetett bizalomra hív; megváltás helyett önmegváltásról beszél; a felebarátért való odaadásról nem szól, csupán önmagunk szeretetéről, önmegvalósításról. - A szeretetben letisztult, Istent sugárzó ember keresztény ideálja helyett, az ő ideálja a Superman, aki a kozmosz energiáit birtokolja, aki mindent meg tud tenni, amit akar, aki kapcsolatban áll földön túli lényekkel és erőkkel... S bár ez már a mesék vagy a varázslás vagy a gonosz lélek világa, - de hány filmben, könyvben, előadásban találkozhatsz ezekkel a gondolatokkal!
- A keresztény ember tudja, hogy Istenben, Isten szeretetében a világ valamiként már egy, s ahogy visszaszorul az önzés, a gyűlölet, ahogy elmélyülünk Isten szeretetében, úgy valósul a világ egysége. - A New Age szerint a világmindenség egyetlen szerves isteni egység: minden ember része az isteni kozmosznak, s a magasabb tudatra emelkedés automatikusan megoldja az emberiség egységét.

- A keresztény Isten szeretetével találkozik már itt a földön, s vele találkozik szemtől szembe a halál után. A New Age átveszi a keleti vallások lélekvándorlás tanát, amely szerint a lélek addig vándorol élőből élőbe a földön, míg meg nem tisztul, akkor pedig feloldódik, egyesül a világmindenség személytelen ősokával. (A lélekvándorlásról vö. 29.l. utáni olvasmányt!)
- A keresztény minden vallásban meglátja az emberiség istenkeresését, ezért tiszteli azokat, s tudja, mind út lehet Isten felé. De azt is tudja, hogy a Végtelent kereső emberiség egyedülálló választ kapott magától Istentől, Jézus Krisztusban, akiben Isten a maga teljességét nyilatkoztatta ki: akinek létében és tanításában összefoglalta a korábbi vallásokban levő fényeket, s egy új isteni egységre emelte s így beteljesítette azokat. - A New Age panteista szemléletéből következik az a tanítása, hogy minden vallás egyforma, az isteni világszellem egy-egy megjelenési formája; de a legteljesebb vallásosságra mégis a tudatát kitágító ember jut el, aki túllépett minden tételes valláson, s elérte az Új Kor szabadságát. (Egy beavatottabb szinten jelenik csak meg a New Age számos áramlatának keresztényellenessége.)

2. A New Age kritikájáról


A gyökerek

A New Age újnak mondja magát, valójában csupán modern nyelven, divatos mai szavak köntösében megpróbálja összegyúrni a kereszténység előtti korok, illetve különösen a Kelet vallásait. Gondold meg, mit tudsz a primitív vallásokról, a hinduizmusról, buddhizmusról, taoizmusról (olvasd el, ami az 1. leckében ezekről olvasható), s látni fogod, mennyire ezekre alapoz a New Age, belekeverve még a természetgyógyászatot, az asztrológiát (csillagjóslást), sámánizmust, varázslást, szellemidézést (spiritizmust) és mindenféle mágikus okkult (titkos) mesterkedést, egészen a sátánizmusig.
A történelemben megfigyelhető, hogy a nagy vallási átalakulások, illetve elbizonytalanodások korában különös erővel törnek elő az emberekben az Isten, a vallás és a világ titkai utáni kérdések; s akinek nincs biztos vallási tájékoztató rendszere, az könnyen elfogad mindenféle hiteket, babonákat, amelyektől elirányítást vél kapni az anyagon túli világban. (Ezekben a hitekben természetszerűen keverednek az igaz meglátások” a tévedésekkel, babonákkal és mesékkel.)
Az emberiség vagy a kereszténység történetét ismerő tudja, hogy a New Age tanítása - néhány modern kifejezéstől, mint köntöstől” eltekintve - szinte egészében megtalálható a II-III. százan un. gnoszticizmusában...

Módszere

A New Age hatásának egyik titka, hogy megpróbál mindenkit megszólítani. A mai kor tudományára büszke emberét tudományos kifejezésekkel bűvöli el. Bármily homályos vagy anyagtalan dologról beszél, folyton természettudományos fogalmakat használ: pl. kozmikus erő, tudatalatti energia, parapszichológiai jelenség, evolúció, természetgyógyászat stb. Így kelti a tudományosság látszatát, olyan területeken is - mint a spiritizmus, asztrológia, sámánizmus stb. -, amelyeknek kevés köze van a természettudományhoz.
Számos TV műsort látsz, újságokat, könyveket olvasol, amelyek mögött a New Age szemlélete áll. Ne ijedj meg lehengerlő, magabiztos, tévedhetetlen, abszolút tudományosnak minősített állításaiktól. Ez a fölényes magabiztosság is része módszerüknek. (S az alázatosság hiánya jelzi éretlenségüket is.)
S amint 17oo éve a gnosztikusok, a keresztények megnyerése céljából, ők is előszeretettel idézik a Bibliát,” s hivatkoznak (gyakran elferdítve) a prófétákra vagy Jézusra, hogy saját tanaikat - pl. a lélekvándorlást, a csillagokon való életet vagy meditációs módszereiket - igazolják, s a hitében kevésbé járatos keresztényt megnyerjék azoknak.

Pénzügyi manipulációk

A New Age különböző áramlatai, tréningjei többnyire gyors és biztos sikert ígérnek: nemcsak a lelki béke és koncentrációképesség megnövekedését vagy szellemi energiát, hanem anyagi sikert is. Ez a tömegeknél többnyire nem jön be. De számos New Age mester és guru valóban milliárdossá lett jóhiszemű követőinek pénzéből..., s nem egy adó- és egyéb csalás vagy pénzügyi botrány robbant ki világhírű guruk körül.

Pszichés megbetegedések

Itt csak röviden utalhatunk arra, hogy a New Age súlyos pszichés veszélyeket rejt, amint ezt számos megbetegedés is jelzi. Az Isten szeretetére, vele való kapcsolatra, Gondviselésre teremtett ember könnyen összeroppan, ha kiszolgáltatva tudja magát asztrál erőknek, varázslatnak, mágiának, szellemeknek, vagy ha tudja, hogy mások kontrollálhatják az agyát, életét. Hasonlóképp ismételten lehet találkozni olyan személyiségtorzulással, amikor valaki teljességgel túlbecsüli önmagát: kozmikus erők birtokosának, varázslónak, gurunak, titkokba beavatott mesternek tudja magát.

Szellemidézés, gyógyítás, sátáni működés

Sokan kérdezik: De hisz itt ténylegesen tapasztalhatóan történik erőátvitel, történnek gyógyulások, szellemidézések. S ha ez igaz, akkor szabad-e ezt elutasítani, el nem fogadni?
Számos esetben beigazolódott, hogy látszatos csodák, szellemidézések, tűzönjárások vagy varázslások csalás eredményei. Lehetséges az is, hogy léteznek olyan - netán a parapszichológia kutatási területére tartozó - erők, amelyeket egyszer a tudomány majd felfed, de ma még nem ismerünk. De az egyház számára sosem volt kétséges az sem, hogy léteznek gonosz vagy sátáni erők is. S mindazokon a területeken, ahol az ismeretlen szellemi erők mögött maga a gonosz lélek sejthető, az egyház teljes tartózkodásra inti híveit.
A Szentírásban számtalanszor olvassuk, hogy a sátán működik: Nem egyszer csodákat tesz vagy prófétál, hogy magához vonzzon embereket. Mózessel és Isten üzenetével szemben a fáraó varázslói is tesznek csodát. Hamis csodatevő volt a bibliai Simon mágus és ily módon jövendölt az ördögtől megszállott leány az Apostolok Cselekedeteiben (16,16-19). Jézus arról beszél, hogy hasonló jelenségek lesznek az egyház történelmében is. "Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel - mondja -, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, mindezt előre megmondtam nektek." (Mk 13,21-23)
Az elmúlt évtizedekben, egy materialista világban, a sátán félrevezetésének módszere az volt, hogy tagadta, hogy létezik más is, mint az anyag. Ma, az anyagon túli világ iránti érdeklődés korában, láthatóan azt a módszert választja, hogy úgy működik az anyagon túli világ által, hogy megkísérli elterelni az emberek figyelmét a lényegtől: Krisztustól, s a neki átadott élettől... Ilyen összefüggésben értjük meg, miért jelentek meg egy csapásra a titkos világ (eddig alig hallott) jelzései, amelyek valóban sokakat maguk felé vonzanak érdekességükkel.

Miért tiltja hát az egyház a szellemidézést, a spiritizmus és okkultizmus titkos üzelmeinek minden faját: a távolba való erőátvitelt, a szellemi tanácsadók hívását, a mások agyába-életébe való behatolást, a magasabb szellemi energiával való kapcsolatfelvételt? Mert tud a sátáni müködésről. S arról is, hogy a kezdetben játékosnak tűnő szeánszok gyakran véresen komollyá, a gonosz lélekkel való tényleges kapcsolattá válhatnak.
A megkísértéskor a sátán azt ajánlotta Jézusnak, hogy neki ad minden hatalmat. Az anyagon túli, szellemi erők hatalmának birtoklása nagy kísértés. S ha fennáll a veszélye, hogy ezek a sátáni erők által működnek, a keresztény nem akarhat szerződést kötni a gonosz lélekkel, még akkor sem, ha csupán magasabbrendű intelligenciának hivatja magát.
A sátánizmus, a sátánnal való konkrét kapcsolat keresése, bizonyos erőinek birtoklása, vele egyfajta szerződés kötése ismerős a vallások történetében. S ha olykor kevésbé volt időszerű beszélni erről, ma ismét fel kell rá hívni a figyelmet.

Mindenki bűnös, aki ezeket az új szellemi-vallási áramlatokat követi, vagy aki szellemidézéseken s egyéb szeánszokon, tanfolyamokon résztvesz, netán ilyeneket vezet? - Nyilvánvalóan Isten ez esetben is mindenkit lelkiismerete, jószándéka alapján ítél meg. De az is lehetséges, hogy valaki egyénileg nem akar ugyan rosszat, mégis eszközévé válik a rossznak. - Miközben tehát tiszteletben tartjuk minden ember meggyőződését, ügyelnünk kell a "lelkek megkülönböztetésére", a leghelyesebb út keresésére. Feltételezhetjük, hogy sokakat egy őszinte igazságkeresés, istenkeresés indít el az új vallási csoportok felé. Annál inkább éreznünk kell a felelősséget korunk emberéért, hogy babonás, zavaros elképzelések helyett - általunk, élő keresztény közösségeink által s az egyházak egysége által - Krisztusban találhassák meg az igazi Fényt. (A témáról bőven tájékoztat Gál P.:A New Age keresztény szemmel c. könyve!)