IX. rész51. rész

Térjetek meg!


I. Új Pünkösd?


Idézd fel magadban a pünkösdi eseményt! Zárt ajtók, s magukba zárkózott, félelmükbe zárt apostolok... - így kezdődik a történet. De a Lélek eljövetele által megnyílnak az ajtók... s az apostolok kilépnek: először önmagukból, félelmükből, zártságukból, majd kilépnek a zárt ajtók mögül, s odaállnak az emberek elé, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról.
Az Egyház történelme és jelen korunk kereszténysége ismételten és különböző formákban átélte a Lélek pünkösdi működését. Jellemző példa erre az ún. katolikus karizmatikus vagy pünkösdi mozgalom elindulása az Egyesült Államokban:

1967-ben történt. Egy csoport fiatal összejött, hogy szabadságuk alatt több napon át együtt imádkozzanak, böjtöljenek, s kérjék a Szentlélek átalakító kiáradását. Átérezték, hogy a hazájukat és a világot szorongató problémákat emberi erő képtelen orvosolni, hogy ők maguk is langyosak, zártak... S csak a Lélek teheti őket tüzessé, világot átalakítóvá. Napokon át kitartóan imádkoztak... S egyszerre mintha egy új pünkösdöt éltek volna át.
Mintha a Szentlélek tüze járta volna át őket. Új módon ébredtek rá Isten szeretetére. Eddig ismeretlen vágy fogta el őket, hogy imádkozzanak, Istent dicsérjék és szolgálják a felebarátot. Új vonzóerőt gyakorolt rájuk a Szentírás, s belső erőt éreztek, hogy tanúságot tegyenek a feltámadott Krisztusról. (Bővebben ír erről L. J. Suenens: Új Pünkösd c. könyve.) - S ezt az első csoportot követve ma már a világon százezrek és milliók élnek át hasonló megújulást a Szentlélekben...

II. Ki újít meg engem?


Találkoztál már Jézussal. Bizonyosan megígérted már Neki, hogy nyomába szegődsz. Néhányszor láttad Jézus csodás tetteit is életedben, és egyesültél is vele a szentáldozásban. Mégis újra meg újra érzed, hogy gyenge vagy..., hogy embertársaid sem térnek meg körülötted...
Bérmálásra készülsz. A bérmálás a krisztusi nagykorúság szentsége - a teljes Istennek adottság, a felnőtt egyháztagság, a Krisztusról való tanúságtétel szentsége. Merheted-e gyengeségedben vállalni a bérmálást?

1. A szabadság Lelke (2 Kor 3,17)

A Szentírás szerint minden kilépés önmagunkból, minden igazi “megszabadulás”, minden közeledés Istenhez - a Szentlélek által történik.
A Szentlélek működött a prófétákban, az apostolokban; mindenütt a világban, ahol az emberiség túllépett önmagán, s tovább lépett Isten felé. Ő a szabadság Lelke, aki kiszabadít önmagunkból, gyengeségeink rabságából, hogy felülmúljuk magunkat és eljussunk Isten gyermekeinek szabadságára. (Róm 8,21)
A Krisztussal való egyesülésre, a róla való tanúságtételre önmagadtól nem vagy képes. De ha átadod életedet a Szentléleknek, ő képessé tehet, ő kiszabadíthat korlátaid közül, s egyesíthet Krisztussal.

2. “Térjetek meg!”

Tartsatok bűnbánatot, s térjetek meg! Ez az első, amit a próféták, Keresztelő Szent János majd maga Jézus hallgatóiktól megkívánnak. (vö.Mk 1,15 Mt 3,1; 4,17)

Ki indul el a megtérés útján? Aki Istent teszi első helyre életében. Aki elkötelezi magát, hogy mindenben teljesíti az Ő akaratát. (vö. 13., 14. rész). Aki gyengesége ellenére hittel átadja Neki életét.
A te pótolhatatlan hozzájárulásod a bérmáláshoz ennyi: neked kell vágynod a megtérésre; neked kell kitartóan imádkoznod a Szentlélek kegyelmeiért; neked kell átadnod magad a Szentlélek átalakító vezetésének... akkor a többit megteszi benned az Ő kegyelme.

- Isten szeret. Kiválasztott. (vö. Iz 43,1; Jn 15,16) Küldetést szánt neked. Add át tehát magadat Neki! S ha épp ehhez nem érzel elég erőt? Kérd hozzá a Szentlélek kegyelmét! Hidd el, hogy Ő elég erős ahhoz, hogy átalakítson!
- Gyermekkorodban szüleid, keresztszüleid ígérték meg helyetted - a keresztségben -, hogy a megtértek életét akarod majd élni, hogy hiszel, hogy ellene mondasz a bűnnek. A bérmáláshoz magadnak kell felnőtt módon megújítanod ezt az ígéretet.

3. Vizsgáld meg magad!

Hogy valóban a megtérés útjára léphess, mindenekelőtt vizsgáld meg életedet! Lásd, hol szoktál hibázni! És ígérd meg Istennek, hogy új életet akarsz kezdeni: ezentúl minden áron tenni akarod akaratát. (A lelkiismeret-vizsgálat alapjául használd fel a 39. rész után levő lelki tükröt!)

III. Lépj ki magadból!


A Szentlélek akkor tud betölteni a bérmálásban, ha jól felkészültél. Teljes szívvel kezdd el a felkészülést!
- Ha szükséges, először gyónj meg! (Bérmálás előtt újra gyónsz majd.)
- Éld nagy odaadással a megtértek életét! Tedd Isten akaratát (végezd rendszeresen imáidat, állapotbeli kötelességeidet, szeresd felebarátodat)!
Mindez sokszor azt kívánja, hogy lépj ki magadból! Pl. ha nincs kedved felkelni, imádkozni, tanulni - ki kell lépned magadból! Ki kell lépned önzésedből akkor is, ha észre akarod venni felebarátodat! Ha magadba vagy zárva, észre sem veszed, hogy miben lehetnél segítségére. Cselekedj tehát így! S a Szentlélek, aki a “kilépés Lelke”, így tud majd benned működni.

Összefoglalás


138. Ki lép rá a megtérés útjára?
A megtérés útjára az lép rá, aki Istent teszi első helyre életében. Aki elkötelezi magát, hogy mindenben teljesíti az Ő akaratát.

Válaszolj!


1. Milyen felszólítással kezdték a próféták és Jézus igehirdetésüket?
2. Mi a szerepe a Szentléleknek az önmagunkból való kilépésben?
3. Mivel kell hozzájárulnunk, hogy a Szentlélek kegyelme eltölthessen bennünket a bérmálásban?

Feladat


1. Készülj a bérmálásra: gyónj meg, dönts Isten mellett!
2. Tedd meg Isten akaratát (napi ima, felebaráti szeretet, stb.), - lépj ki magadból!